Tác giả :
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

A.  Chức năng
1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc quản lý nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
2. Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường.
3. Điều phối công tác đánh giá, kiểm định ở cấp độ nhà trường và cấp độ chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ GD&ĐT.

B.  Nhiệm vụ cụ thể
I.   Công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
1. Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được phê duyệt và ban hành.
2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
3. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập Mục tiêu chất lượng (MTCL) và Kế hoạch thực hiện MTCL năm học của trường và các đơn vị.
4. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL.
5. Lập kế hoạch và triển khai việc đánh giá nội bộ các đơn vị.
6. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục để giảm thiểu các việc không phù hợp lặp lại, phòng ngừa các việc không phù hợp có thể phát sinh mới.
7. Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.
8. Đề xuất về các nguồn lực cần thiết cho việc cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.
9. Kiểm soát, cập nhật các qui trình, biểu mẫu đã được phê duyệt, phân phối tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.
10. Biên soạn, sửa đổi các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu của lãnh đạo trường.
11. Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của trường.
12. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
13. Thống kê mức độ tuân thủ thực hiện của các bộ phận về hệ thống quản lý chất lượng; hướng dẫn, định hướng nhân viên thống kê báo cáo dữ liệu.

II.    Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường
1. Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục.
2. Nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
3. Hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.
4. Triển khai công tác tự đánh giá hằng năm và các hoạt động trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Kiểm tra việc thu thập, lưu trữ và định kỳ hàng tháng cập nhật thông tin và minh chứng của trường và của các đơn vị theo các tiêu chuẩn đánh giá.
6. Đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.
7. Xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
8. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục.
9. Thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng giáo dục của nhà trường, xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất cải tiến.

III.    Công tác đánh giá, kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ GD&ĐT
1. Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo của quốc tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá.
2. Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
3. Tổ chức các hoạt động đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế
4. Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 41,029

Tổng truy cập:440,087