Tác giả :

TT

QUY TRÌNH

BIỂU MẪU

ĐƠN VỊ

SOẠN THẢO

NGÀY

HIỆU LỰC

A. Đảm bảo Chất lượng bên trong

1

Quy trình thiết lập MTCL năm học

QT-PĐBCL-TLMTCL

Phòng Đảm bảo Chất lượng

05/09/2022

2

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-PĐBCL-ĐGNB

Phòng Đảm bảo Chất lượng

28/02/2020

3

Quy trình xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

QT-PĐBCL-XXHTQL

Phòng Đảm bảo Chất lượng

01/04/2020

4

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

QT-PĐBCL-KPPN

Phòng Đảm bảo Chất lượng

01/04/2020

5

Quy trình đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan

QT-PĐBCL-HLKH

Phòng Đảm bảo Chất lượng

01/04/2020

B. Kiểm soát tài liệu-hồ sơ

1

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-PĐBCL-KSTL

Phòng Đảm bảo Chất lượng

15/05/2020

2

Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

QT-PTCHC-KSLTHS

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/03/2020

3

Quy trình sao lưu dữ liệu

Không có biểu mẫu

Trung tâm Thông tin Máy tính

15/05/2020

C. Cơ cấu và tổ chức nhân sự

1

Quy trình tuyển dụng

QT-PTCHC-TD

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/08/2020

2

Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực

QT-PTCHC-ĐTNL

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/04/2020

3

Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo chính quy)

QT-PTCHC-GVTGCQ

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/04/2020

4

Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo vừa làm vừa học)

QT-PTCHC-GVTGKCQ

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/04/2020

D. Đào tạo đại học

1

Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học

QT-PĐT-ĐCCTĐT

Phòng Đào tạo

15/05/2020

2

Quy trình lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy

QT-PĐT-KHGD

Phòng Đào tạo

15/05/2020

3

Quy trình lập kế hoạch thực hiện giảng dạy các lớp CLC

QT-KĐTCLC-KHGD

Khoa Đào tạo Chất lượng cao

15/09/2011

4

Quy trình dự giờ

QT-PĐT-DG

Phòng Đào tạo

15/05/2020

5

Quy trình lập kế hoạch, thực hiện thi

QT-PĐT-LKHTHT

Phòng Đào tạo

15/05/2020

6

Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận bài thi và điểm thi

QT-PĐT-RĐTV

Phòng Đào tạo

15/05/2020

7

Quy trình quản lý điểm

QT-PĐT-QLĐ

Phòng Đào tạo

15/05/2020

8

Quy trình xét cảnh báo học tập, buộc thôi học, xét và công nhận tốt nghiệp

QT-PĐT-XCBHTBTHCNTN

Phòng Đào tạo

15/05/2020

9

Quy trình quản lý, cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

QT-PĐT-QLCPCC

Phòng Đào tạo

15/05/2020

10

Quy trình quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học

QT-PĐT-QLCPB

Phòng Đào tạo

15/05/2020

11

Quy trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên

QT-TTGD-THQC

Phòng Thanh tra Giáo dục

28/08/2015

12

Quy trình giám sát thi học kì 

QT-TTGD-GST

Phòng Thanh tra Giáo dục

28/08/2015

13

Quy trình đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học.

QT-PĐBCL-ĐLCĐR

Phòng Đảm bảo Chất lượng

05/09/2022

 14 Quy trình quản lý và đối sánh các chỉ số về hiệu quả đào tạo và xếp hạng đại học QT_PĐBCL_QLĐSCSHQĐT&XHĐH Phòng Đảm bảo Chất lượng  10/10/2022
 15 Quy trình xây dựng đề án mở ngành trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ  QT_PĐT_XDĐAMN  Phòng Đào tạo  01/01/2023

E. Đào tạo sau đại học

1

Quy trình cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Không có biểu mẫu

Phòng Đào tạo

01/04/2020

2

Quy trình chọn, kiểm tra, in và phân phối đề thi tuyển sinh cao học

QT-PĐT-ĐTTSCH

Phòng Đào tạo

01/04/2020

3

Quy trình lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy sau đại học

QT-PĐT-KHGDSĐH

Phòng Đào tạo

01/04/2020

4

Quy trình thành lập HĐ đánh giá tiểu luận tổng quan, chuyên đề NCKH 1, 2 của nghiên cứu sinh

QT-PĐT-BCCĐ

Phòng Đào tạo

01/04/2020

5

Quy trình thành lập HĐ đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở/ cấp trường của nghiên cứu sinh

QT-PĐT-BVLATS

Phòng Đào tạo

01/04/2020

F. Khoa học và Công nghệ

1

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp trường

QT-PKHCN-QHQT-NCKH

Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế

01/04/2020

2

Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên

QT-PKHCN-QHQT-NCKHSV

Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế

01/04/2020

3

Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ (quyền sở hữu công nghiệp) đối với các sản phẩm nghiên cứu khoa học

QT-PKHCN-QHQT-SHTT

Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế

01/04/2020

G. Phục vụ sinh viên

1

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của sinh viên trong thời gian học

Không có biểu mẫu

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên

01/04/2020

2

Quy trình lập và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào văn thể

Không có biểu mẫu

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên

01/04/2020

3

Quy trình giải quyết cho sinh viên tạm dừng, thôi học, học lại

QT-TS&CTSV-TDTHHL

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên

01/04/2020

4

Quy trình đón sinh viên vào ở ký túc xá

QT-BQLKTX- ĐSV

Ban Quản lý Ký túc Xá

01/09/2015

H. Kế hoạch Tài chính

1

Quy trình phối hợp tổ chức quản lý thu học phí hệ chính quy

Không có biểu mẫu

Phòng Kế hoạch Tài chính

01/04/2020

2

Quy trình thủ tục thanh toán

QT-PKHTC-TTTT

Phòng Kế hoạch Tài chính

15/05/2020

3

Quy trình lập dự toán kinh phí hoạt động

QT-PKHTC-LDTKPHĐ

Phòng Kế hoạch Tài chính

15/05/2020

4

Quy trình liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

QT-PKHTC-TTNCN

Phòng Kế hoạch Tài chính             

15/05/2020

I. Cơ sở vật chất - Thiết bị Vật tư

1

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị

QT-PTBVT-BTSC

Phòng Thiết bị Vật tư

15/04/2015

2

Quy trình mua vật tư, thiết bị

QT- PTBVT–MS

Phòng Thiết bị Vật tư

15/04/2015

J. Cơ sở vật chất - Xây dựng cơ bản 

1

Quy trình lập dự án đầu tư sửa chữa có tính chất xây dựng cơ bản

QT-BPQLHSDA-LDA

Ban Quản lý Hồ sơ Dự án

15/09/2015

K. Thông tin tuyên truyền

1

Quy trình thực hiện đưa thông tin lên website

Không có biểu mẫu

Phòng Truyền thông

01/04/2020

2

Quy trình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Không có biểu mẫu

Phòng Truyền thông

01/04/2020

L. Tài liệu - giáo trình

1

Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

QT-TV-BSGTTLHT

Thư viện

01/04/2020

2

Quy trình bổ sung tài liệu tham khảo

QT-TV-BSTLTK

Thư viện

15/09/2015

Tổng cộng

50 Quy trình

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 41,026

Tổng truy cập:440,084