Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

8. Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Lập và điều chỉnh chương trình đào tạo – 2005 – P.ĐT
2. Lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy – 2006

8.1 Chính sách cho sinh viên đầu vào rõ ràng

Sinh viên có được tuyển chọn không? Nếu có sinh viên được lựa chọn như thế nào?

Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT áp dụng cho các trường ĐH và Cao đẳng

Thông báo số 45/TB/ĐHSPKT/CTHSSV v/v nhận hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy khối A, A1, B, D1, V năm 2014 ngày 7/4/2014

 Thông báo số 33/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2014 ngày 20/3/2014

Quyết định số 210/ĐHSPKT-TS2012 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2012 ngày 8/8/2012

Quyết định số 601/ĐHSPKT-TS2013 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2013 ngày 8/8/2013

Quyết định số 665/ĐHSPKT-TS2014 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2014 ngày 9/8/2014

Chính sách áp dụng cho tuyển sinh như thế nào? Chính sách này có nhằm mục đích làm gia tăng số lượng hay vẫn ổn định? Tại sao

Quyết định số 4/QĐ-TT/ĐHSPKT-CTHSSV v/v tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2014-2015

 

Thông báo số 50/TB-ĐHSPKT-TS2014 v/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 ngày 17/4/2014

Xu hướng của sinh viên đầu vào;

Quyết định số 3/QĐ-TT/ĐHSPKT-CTHSSV v/v công nhận trúng tuyển nhập
 học năm 2014-2015 diện ưu tiên huyện nghèo ngày 10/8/2014

 

Quyết định số 22/QĐ -ĐHSPKT-ĐT ngày 20/1/2014 v/v ban hành quy định miễn thi và chuyển điểm các học phần ngoại ngữ

 

Quy định v/v miễn thi và chuyển điểm các học phần ngoại ngữ ngày 20/1/2014 ( Ban hành kèm quyết định số 22/QĐ - ĐHSPKT ngày 20/01/2014

 

Thông báo số 500/TB-ĐT-2014 ngày 20/8/2014 v/v Lập kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh đầu vào cho khóa 2014

 

Thông báo số 507/ TB-ĐT về  kế hoạch tổ chức thi anh văn đầu khóa 2014

 

Kết quả thi anh văn phân loại đầu vào snh viên khóa 2014 ngày 14/9/2014

 

Bảng thống kê kết quả thi xếp loại ngoại ngữ đầu vào 2014

Số lượng sinh viên mới tuyển của chương trình phát triển ra sao (trong 5 năm)? Có gì đáng lo ngại? Hướng phát triển trong tương lai?

Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp của Khoa các đợt
Khoa cung cấp các minh chứng liên quan

Để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng của sinh viên đầu vào, khoa có những biện pháp gì? Các viện pháp này hiệu quả ra sao?

 

Nguồn sinh viên đầu vào chủ yếu đến từ đâu?

 

8.2 Quy trình thu nhận sinh viên hợp lý

Quy trình thu nhận sinh viên được thực hiện như thế nào? Các tiêu chuẩn cơ bản để thu nhận sinh viên là gì? Có phù hợp?

 Kế hoạch 116/KH-ĐHSPKT-CTHSSV v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 ngày 7/8/2013: lịch sinh hoạt đầu khóa& khám sức khỏe dành cho sinh viên khóa 2013 ngày 10/8/2013

  Thông báo số 158/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về kết  quả tổ chức đợt sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 cho HSSV các khóa trước 2013 và xử lý các HSSV vi phạm ngày 17/10/2013

Kế hoạch số 357/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2014 nhập học ngày 9/8/2014; Hướng dẫn sinh viên khóa 2014 làm thủ tục nhập học

31.  Kế hoạch số 358/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu năm học 2014-2015 ngày 8/8/2014; Lịch sinh hoạt đầu năm học 2014-2015

Có những yêu cầu gì đối với sinh viên đầu vào? Việc tuyển chọn diễn ra như thế nào?

Thông báo số 394/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về kết quả tổ chức đợt sinh hoạt công
 dân đầu năm học 2014-2015 cho sinh viên các kháo trước 2014 và xử lý những HSSV vi phạm ngày 20/9/2014

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

Quyết định số 210/ĐHSPKT-TS2012 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2012 ngày 8/8/2012

Quyết định số 601/ĐHSPKT-TS2013 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2013 ngày 8/8/2013

Quyết định số 665/ĐHSPKT-TS2014 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2014 ngày 9/8/2014

8.3 Khối lượng học tập thật sự khớp với khối lượng được tính toán

Chương trình theo dõi mức độ đạt được thành quả học tập của sinh viên mới nhập học như thế nào? Làm thế nào để CTĐT bậc đại học liên kết với chương trình giáo dục phổ thông?

 

 Việc áp dụng hệ thống tín chỉ được thực hiện như thế nào? Sinh viên trung bình học bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ (tối đa và tối thiểu)?

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Tài liệu hướng dẫn  thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 12/2008

Thông báo số 103/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 15/9/2007 v/v áp dụng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế

Quy chế 130/QC-ĐHSPKT-ĐT V/v Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2013

Quyết định 764/QĐ-ĐHSPKT-ĐT V/v ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2014

352/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/7/2010 Hướng dẫn thực hiện quy chế học cùng lúc 2 CTĐT đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thông báo số 262/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 24/3/2014 v/v đăng ký cùng lúc 2 CTĐT

Tải trọng học tập thực tế của chương trình có tương đương với tải trọng quy định

Quy định 546/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 1/11/2010 v/v xếp lĩnh vực, nhóm ngành và tên gọi, mã ngành đào tạo hiện hành (Kèm bảng danh mục và mã các CTĐT trường ĐHSPKT TP. HCM)

QĐ 547/ĐHSPKT-ĐT  ngày 1/11/2010 về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2012-2013

Tải trọng học tập được chia đều trong các năm học và giữa
các năm không?

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Thời khóa biểu của sinh viên

Sổ tay sinh viên

Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học

- Kế hoạch giảng dạy và học tập được quy định ra sao? Làm cách nào để đảm bảo khối lượng học tập được đảm bảo?

Quy định 23/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 18/01/2013: Quy định về việc chuẩn bị và thực hiện giảng dạy các học phần trong các CTĐT 150TC theo CDIO

Kế hoạch giảng dạy,  tài liệu hướng dẫn giảng dạy, hồ sơ giảng dạy của giảng viêm

Quyết định 457/QĐ - ĐHSPKT ngày 10/6/2014 v/v ban hành biểu đồ kế họach giảng dạy và học tập hệ chính quy năm học 2014-2015

Khoa dùng phương pháp nào để đo lường việc triển khai chương trình/ hay tư vấn cho sinh viên khi ở một phần của chương tải trọng học tập thực tế khác so với tải trọng học tập dự kiến (quá khó/ nặng hoặc quá dễ)? Các phương pháp đo lường đó có hiệu quả không?

Danh sách phân công cô vấn học tập của Khoa
Minh chứng về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học

- Một sinh viên có học lực trung bình có thể hoàn tất chương trình đào tạo trong khoảng thời gian dự kiến không? Có sự phụ đạo hoặc đào tạo tăng cường đối với các sinh viên yếu kém hơn?

Minh chứng cho sự tham gia vào các hoạt động học thuật và phi học thuật, hoạt động ngoại khóa, thi đua…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,681

Tổng truy cập:193,559