Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

12. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Tuyển dụng Cán bộ viên chức – 2012 – P. TCCB
2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực – 2006

12.1 Có kế hoạch rõ ràng về nhu cầu đào tạo và phát triển cán bộ,  đối với cả cán bộ hỗ trợ và cán bộ giảng dạy [Đọc thêm tiêu chí số1]

- Ai là người chịu trách nhiệm về các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ (cả giảng viên và cán bộ hỗ trợ)?

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020

Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thông báo số 28/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 19/06/2014 v/v đề nghị nộp báo cáo kết quả học tập năm học 2013-2014; Mẫu báo cáo đính kèm

Quy định 274/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 02/4/2009 v/v học tập, nâng cao trình độ

Quy định 124/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 22/11/2011 về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học Cao học – Nghiên cứu sinh trong nước

 - Kế hoạch và quy trình phát triển và đào tạo là như thế nào? Nhu cầu đào tạo được nhận biết bằng cách nào?

Bảng tổng hợp nhu cầu và kế hoạch nâng cao trình độ (đi học thạc sỹ, tiến sỹ) của giảng viên, chuyên viên 3 khoa trong 5 năm gần nhất:
a. Thông báo số 129/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 02/12/2011 v/v phê duyệt kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường ĐHSPKT 5 năm giai đoạn 2011-2015; đính kèm Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 2011-2015 (bảng 1); Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên các khoa, trung tâm, trường THKTTH (bảng 2); Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển đội ngũ các phòng, ban (bảng 3) (Bản chính lưu phòng HCTH)
b. Thông báo số 73TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 28/7/2009 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2009 – 2013; đính kèm danh sách đăng ký làm nghiên cứu sinh giai đoạn 2009-2013
c. Thông báo số 131/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 02/12/2011 v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2011 – 2015; đính kèm danh sách đăng ký đi học tiến sĩ 2011-2015
d. Thông báo số 132/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 02/12/2011 về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2011 – 2012; đính kèm Phê duyệt kế hoạch đào tạo (thạc sỹ - tiến sỹ) và bồi dưỡng năm học 2011-2012; đính kèm bảng tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng anh văn năm học 2011-2012; Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012; Bảng tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2011-2012; (Bản chính lưu phòng HCTH)
e. Thông báo số 124/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 09/11/2012 về kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2012 – 2013; Danh sách đăng ký đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ năm học 2012-2013; Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo (thạc sỹ - tiến sỹ) và bồi dưỡng năm học 2012-2013
f. Thông báo số 117/TB-ĐHS PKT-TCCB ngày 29/8/2013 về phê duyệt kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm học 2013 – 2014; Bảng tổng hợp danh sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2013-2014; Bảng tổng hợp danh sách đào tạo năm học 2013-2014; Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2013-2014.

 - Kế hoạch phát triển và đào tạo có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường và khoa hay không?

 

Danh sách CBVC đi học tập, bồi dưỡng, tham dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

a. Danh sách CBVC 03 khoa đi học tập, bồi dưỡng trong nước từ 2011
b. Danh sách CBVC 03 khoa tham dự hội thảo, hội nghị trong nước từ năm 2011
c. Danh sách CBVC 03 khoa đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 2011
d. Danh sách CBVC 03 khoa tham dự hội thảo, hội nghị ở nước ngoài từ năm 2011

 

 

Kết quả kiểm tra Anh văn của giảng viên và nhân viên chương trình TOEIC, TOEFL, IELTS từ 2010-2014

Thông báo số 71/TB-TCCB ngày 26/7/2010 về kết quả kiểm tra Anh văn chương trình TOEIC, TOEFL ngày 11/7/2010; đính kèm bảng tổng hợp kết quả thi TOEFL và TOEIC

Thông báo số 92/TB-TCCB ngày 16/9/2010 về kết quả kiểm tra Anh văn chương trình TOEIC, TOEFL ngày 7/9/2010 (đợt 2) ; đính kèm bảng tổng hợp kết quả thi TOEFL và TOEIC

Thông báo số 58/TB-TCCB ngày 01/7/2011 kết quả kiểm tra khảo sát Anh văn (chương trình TOEIC, TOEFL) ngày 26/6/2011; đính kèm bảng tổng hợp kết quả thi TOEFL và TOEIC

Thông báo số 69/TB-TCCB ngày 30/5/2012 kết quả kiểm tra Anh văn ngày 26/5/2012; đính kèm bảng tổng hợp kết quả thi TOEFL và TOEIC

Thông báo số 67/TB-TCCB ngày 07/11/2013 về kết quả kiểm tra Anh văn của cán bộ chuẩn bị tham gia chương trình HEEAP

Thông báo số 47/TB-TCCB ngày 16/9/2014 về kết quả kiểm tra Anh văn IELTS ngày 06/9 và 09/9/2014; KQ KT IELTS 9/2014; đính kèm bảng tổng hợp kết quả thi

Học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài

QĐ 110/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 21/07/2014: v/v quản lý cán bộ, viên chức đi học ở nước ngoài

QĐ 412/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 06/05/2013: v/v cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài (bồi dưỡng tiếng Anh tại Philipines)

Chương trình Heeap

QĐ 587/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/06/2014: v/v cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài. (5 thành viên tập huấn tại Hoa Kỳ)

QĐ 394/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/03/2014: v/v Cử cán bộ đi tham dự Hội nghị từ 25-26/3/2014 tại Khách sạn Rex; danh sách đính kèm

QĐ 393/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/03/2014: v/v Cử cán bộ đi tham dự Hội nghị từ 27-28/3/2014 tại Khách sạn Rex; danh sách đính kèm 

QĐ 496/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 19/05/2014: v/v Cử cán bộ đi tham dự Hội nghị từ 19-20/5/2014 tại Khách sạn Rex; danh sách đính kèm 

Khoa Đ-ĐT

QĐ 558/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 12/06/2014: v/v cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài. (Lê Mỹ Hà)

QĐ 642/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 28/07/2014: v/v cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài. (Nguyễn Khánh Hùng)

Khoa CKM

QĐ 467/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 28/04/2014: v/v cử cán bộ đi tham dự Hội nghị quốc tế ở nước ngoài (Nguyễn Minh Khai)

QĐ 489/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 15/04/2014: v/v cử cán bộ đi nghiên cứu sinh (Nguyễn Xuân Quang)

QĐ 641/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 28/07/2014: v/v cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài. (Cái Việt Anh Dũng)

Khoa CKĐ

QĐ 467/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 05/09/2014: v/v cử viên chức đi công tác nước ngoài (Dương Tuấn Tùng)

QĐ 802/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 18/09/2014: v/v cử cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn. (Danh sách đính kèm)

QĐ 587/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/06/2014: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài. (Danh sách đính kèm)

 

Danh mục các quyết định điều chuyển cán bộ trong 5 năm gần nhất từ 2009 đến 2014

 

Bảng tổng hợp CBVC đi học nước ngoài từ 2008 đến 2014 chương trình thạc sỹ và tiến sỹ.

 - Trường có hệ thống nào để phát triển các khả năng kỹ thuật và chiến lược cho cán bộ hỗ trợ?

 

12.2 Hoạt động phát triển cán bộ tương xứng với nhu cầu [Đọc thêm tiêu chí số 2]

- Số lượng giờ và địa điểm đào tạo cho cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ trong 1 năm?

- Các  quyết  định  cử CB đi  đào tạo

 - Phần trăm ngân sách chi cho hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ?

- Ngân sách dành cho đào tạo CB của trường hàng năm.

 

Thống kê học bổng tổ chức ngày 27/06/2013: Danh sách các giảng viên, sinh viên nhận được học bổng tham gia các khóa học từ 2011-2014.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,678

Tổng truy cập:193,556