Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

Tiêu chuẩn 4. Chiến lược giảng dạy và học tập

4.1 Đội ngũ giảng viên (Khoa) có chiến lược dạy và học rõ ràng [Đọc thêm tiêu chí số5]

Khoa có ban hành chiến lược giảng dạy và học tập? Dựa trên triết lý (philosophy) nào?

Chiến lược dạy và học

Chiến lược dạy và học biểu thị thông qua các hoạt động giảng dạy, học tập, đánh giá như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 5)

Hồ sơ giảng dạy

(Nêu cụ thể: các phương pháp, chiến lược giảng dạy học tập đó là gì? lấy ví dụ cho một học phần điển hình nào đó, hoặc mô tả việc thực hiện.)

Đề cương chi tiết học phần

Các giảng viên có cùng sử dụng rộng rãi các phương pháp giảng dạy đó không? Việc thống nhất trong phương pháp này đã thỏa đáng chưa? Các chiến lược này có phù hợp không? Được đánh giá ra sao?

Văn bản, quy định, biên bản họp, hội thảo liên quan đến chiến lược giảng dạy và học tập:

 

Mục tiêu chất lượng nhà trường và khoa năm học 2014-2015 với chủ đề " Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực người học"

Giảng viên được tập huấn về phương pháp và chiến lược giảng dạy nào? Tập huấn như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 6 và 12)

Quyết định số 677/QĐ - ĐHSPKT-ĐT năm 2012 v/v thành lập Ban tổ chức hội thảo và tập huấn Phương pháp giảng dạy tích cực và đánh giá chuẩn đầu ra môn học

Kế hoạch số 678/KH-ĐHSPKT-ĐT ngày 17/12/2012 v/v tổ chức hội thảo về PPGD tích cực và PPGD chuẩn đầu ra môn học theo hướng tiếp cận CDIO năm học 2012-2013

Thông báo số 680/TB-ĐHSPKT năm 2012 v/v tổ chức hội thảo về phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp đánh giá CĐR môn học theo hướng tiếp cận CDIO

Quyết định số 150/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 18/5/2013 v/v thành lập Ban tổ chức hội thảo nhập môn ngành

Thông báo số 119/TB-ĐHSPKT-ĐT v/v tổ chức hội thảo về nhập môn ngành năm học 2012-2013

Quyết định số 780/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 11/92014 v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án Capstone Projects

Thông báo số 264/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 18/3/2014 v/v tổ chức Workshop Capstone Project
Danh sách giảng viên tham dự Workshop Capstone Project

Danh sách 3 khoa tham dự Hội thảo nâng cao năng lực kiểm tra - đánh giá trong triển khai CTĐT
150 TC 12/2013

Thông báo số 180/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 4/4/2011 về kế hoạch tổ chức hội giảng cho các giảng viên trẻ cấp trường

Chứng chỉ sư phạm của các giảng viên giảng dạy CTĐT

 Khoa có tăng cường sự đa dạng của môi trường học tập không, kể cả việc trao đổi chương trình?

 Minh chứng về việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ví dụ:  tham quan nhà máy xí nghiệp, mô hình phòng thí nghiệm mở, không gian học tập cho sinh viên, sinh viên NCKH….

Chiến lược giảng dạy có được đánh giá tính hiệu quả? Việc làm nào đã được tiến hành để cải thiện chiến lược giảng dạy cho phù hợp với xu thế? (liên quan đến tiêu chuẩn 11)

Biên bản sinh hoạt học thuật của Khoa

Biên bản dự giờ

Báo cáo tình hình dự giờ của bộ môn, Khoa

Các minh chứng khác liên quan

Các phương pháp dạy và học được lựa chọn có phù hợp với chuẩn đầu ra của khóa học hay không?

 

4.2 Chiến lược giảng dạy và học tập giúp sinh viên hiểu được và vận dụng được kiến thức [Đọc thêm tiêu chí số2,6]

Sinh viên hiểu được và vận dụng được kiến thức như thế nào? Thông qua hoạt động gì?

 Minh chứng cho việc sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức ví dụ như: danh sách sinh viên khoa thực hiện NCKH, đồ án môn học của sinh viên, kết quả vể việc thực tập nhà máy, xí nghiệp của sinh viên….

Mối liên hệ giữa “học” và “hành” của các học phần?

Mục tiêu của học phần;

Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ giảng dạy như thế nào?

Hô sơ giảng dạy của giảng viên ví dụ như: bài giảng bằng powerpoint, video minh họa, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ…

Minh chứng về việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ giảng dạy

Quyết định 818/ QĐ-ĐHSPKT-TCCB V/v thành lập ban chỉ đạo Ứng dụng E/M Learning ngày 1/10/2013

Kế hoạch số 01/KH-ĐHSPKT-QTCL Kế hoạch tổng
 thể triển khai E/M Learning tại trường ĐHSPKT TP. HCM, giai đoạn 2013-2018

Kế hoạch số 02/KH-ĐHSPKT-QTCL Kế hoạch triển khai E/M Learning năm học 2013-2014

Quyết định 361/ QĐ-ĐHSPKT-TCCB V/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng ngắn hạn " Xây dựng khóa học trên Pearson Learning Studio" ngày 18/3/2014

Bản dự thảo về Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giảng viên, cá nhân tham gia E/M Learning thử nghiệm ngày 24/9/2014

Email tập huấn của chuyên gia Peason

Email đăng ký Peason học hè

Danh sách môn học và giảng viên tham gia

Báo cáo số liệu

 

Thông báo số 98/TB - QLKH ngày 20/10/2014 v/v cử giảng viên tham dự Workshop E- leerning Trends for 2014

Sinh viên có được tham quan, đào tạo thực tế hay không?

Công văn gửi sinh viên đi thực tập nhà máy, xí nghiệp

Đào tạo thực tế có phải là một phần bắt buộc của chương trình đào tạo hay không?

 Kế hoạch tổ chức, danh sách sinh viên tham dự, hình ảnh của buổi tham quan.

Số lượng tín chỉ dành cho đào tạo thực tế?

Danh sách sinh viên được gửi đi thực tập tốt nghiệp

Các tiêu chí dành cho đào tạo thực tế?

Báo cáo thực tập của sinh viên

Việc chuẩn bị cho đào tạo thực tế (nội dung, phương pháp, kỹ năng)

 

Có khó khăn gì trong mảng đào tạo thực tế hay không? Nếu có thì nguyên nhân là gì?

 

Sinh viên được huấn luyện như thế nào?

Kế hoạch tổ chức và minh chứng thực hiện các seminars, hội thảo, câu lạc bộ… dành cho sinh viên

Sinh viên được đánh giá ra sao?

 Bản nhận xét kết quả thực tập của nhà máy , xí nghiệp dành cho sinh viên

 

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường

Mối liên hệ qua lại giữa học tập và nghiên cứu được thể hiện ra sao trong chương trình?

Bảng tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2010; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của GV năm 2010; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của SV năm 2010

Bảng tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của GV năm 2011; Danh mục đề tài NCKH cấp trường trọng điểm của GV năm 2011; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của SV năm 2011

Bảng phân bổ kinh phí khoa học công nghệ năm 2012; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của GV năm 2012; Danh mục đề tài NCKH cấp trường trọng điểm của GV năm 2012; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của SV năm 2012

Bảng phân bổ kinh phí khoa học công nghệ năm 2013; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của GV trẻ năm 2013; Danh mục đề tài NCKH cấp trường trọng điểm của GV năm 2013; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của SV năm 2013

Bảng phân bổ kinh phí khoa học công nghệ năm 2014; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của GV trẻ năm 2014; Danh mục đề tài NCKH cấp trường trọng điểm của GV năm 2014; Danh mục đề tài NCKH cấp trường của SV năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, ngày 10/07/2014.

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Lập trình xe đua tự động: SPK-MCR lần 3 – 2014”

Giấy đề  nghị v/v Hỗ trợ kinh phí cho đội tham dự Giải bóng đá Soccerbot số 80/ĐN-QLKH và Bảng ký nhận tiền hỗ trợ cho đội tham gia Giải bóng đá Soccerbot lần 1 năm 2014, ngày 04/08/2014

Email thông báo: Hội thảo hướng dẫn Cuộc thi sáng chế năm 2013, ngày 17/09/2013

Đề xuất mở rộng không gian kỹ thuật cho SV học tập và  nghiên cứu số 60/CV-QLKH 08/10/2013

Danh sách các sinh viên được giải thưởng NCKH các cấp: cấp Bộ, Eureka,…trong 14 năm từ 2000 đến 2013

Tờ trình v/v khen thưởng SV đạt giải “SV nghiên cứu khoa học” số 18/TT-QLKH ngày 28/02/2012.

Giấy khen một số nhóm SV và GV đạt giải NCKH

Kế hoạch triền khai Robocon 2012 và Kế hoạch triền khai Robocon 2013

Robocon 2014:
- 1.  Thông báo Lễ phát động cuộc thi Sáng tạo Robot cấp trường năm 2014, ngày 03/10/2013
- 2. QĐ 842/QĐ-ĐHSPKT-TCCB v/v thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc thi Robocon 2014
- 3. Kế hoạch cấp kinh phí cho các đội trọng điểm ngày 8/10/2013
- 4. Tờ trình thành lập đội Robocon trọng điểm 2014, ngày 08/10/2013
- 5.  Đơn đăng ký tham dự cuộc thi sáng tạo Robot 2014
- 6.  Danh sách đề xuất Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc thi Robocon 2014, ngày 01/10/2013
- 7. Kế hoạch triển khai Robocon 2014, số 54/TB-QLKH, ngày 01/10/2013
- 8. Bảng dự trù kinh phí tổ chức Robocon 2014, số 60/TTr-QLKH, ngày 08/10/2013.
- 9. KH tham dự vòng chung kết Robocon toàn quốc 2014 tại Nha Trang, số 46/ĐN-QLKH ngày 17/04/2014

- Kết quả nghiên cứu được đưa vào chương trình như thế nào?

-    Minh chứng về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào học tập giảng dạy

4.3 Chiến lược giảng dạy và học tập lấy sinh viên làm trung tâm và kích thích việc học có chất lượng [Đọc thêm tiêu chí số3,4]

 Chiến lược giảng dạy và học tập kích thích việc học có chất lượng, lấy sinh viên làm trung tâm như thế nào?

-    Minh chứng cho việc học tập tích cực, chẳng hạn như các dạng bài tập nghiên cứu, tiểu luận, thực tập, thực tế…

Danh sách các khóa bồi dưỡng tích cực hóa người học

- Cách tổ chức việc học tập hiện hành có thỏa đáng không (ví dụ: tổ chức việc tự học của SV, sỉ số lớp học, tổ chức hội thảo, khóa thực tập/ thực tế

-    Danh sách sinh viên/ lớp lý thuyết

- Có cản trở nào khiến cho không thể áp dụng được các phương pháp giảng dạy như mong muốn không? (Số lượng sinh viên, cơ sở hạ tầng, kỹ năng giảng viên…)

-    Danh sách sinh viên/lớp thực hành

4.4 Chiến lược  giảng dạy và học kích thích sinh viên học tập chủ động và hỗ trợ cho việc học cách học [Đọc thêm tiêu chí số1]

- Chiến lược giảng dạy và học tập kích thích việc học chủ động như thế nào?

Minh chứng cho việc học tập chủ động như: Các báo cáo, tiểu luận của sinh viên..

- Chương trình đào tạo thúc đẩy sự đầu tư của sinh viên vào việc học ở mức độ nào?

Quy định 23/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 18/01/2013: Quy định về việc chuẩn bị và thực hiện giảng dạy các học phần trong các CTĐT 150TC theo CDIO

Vai trò của sinh viên khi học tập trong hệ thống tín chỉ;

Website đăng ký môn học

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Thông báo số 06/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 6/01/2014 v/v kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo số 07/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 9/01/2014 v/v kế hoạch phân luồng thời gian đăng ký
môn học qua mạng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo số 451/TB-ĐT 2014 ngày 9/6/2014 v/v kế hoạch đăng ký môn học qua mạng học kỳ 3 năm học 2013-2014

Thông báo số 469/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 11/7/2014 v/v Rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 3/2013-2014

Thông báo số 514/ĐKMH - ĐT 2014 ngày 4/9/2014 v/v tập huấn đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên khóa 2014

Thông báo số 459/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 20/8/2014 v/v Lập kế hoạch Đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng
học kỳ I, năm học 2014-2015

Thông báo số 511/ĐKMH - ĐT 2014 v/v Kế hoạch điều chỉnh đăng ký môn học qua mạng học kỳ I, năm học 2014-2015

Thông báo 537/TB/ĐHSPKT-ĐT ngày 22/9/2014 v/v đăng ký học phần Anh văn 1 qua mạng học kỳ I năm học 2014-2015 dành cho sinh viên đại học chính quy khó 2014

Chiến lược giảng dạy có giúp sinh viên chọn lựa nội dung học phần, thứ tự các học phần trong chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức và thời gian học tập sao cho phù hợp với từng người.

Sổ tay Công tác Sinh viên 8/2014:
- Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng BGDĐT)
- Hướng dẫn thực hiện quy chế số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008
- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo ĐH, Cao đẳnghệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT
- QĐ số 130/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 30/09/2013: Bổ sung hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT)
- Hướng dẫn số 111/HD-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 29/07/2013: Hướng dẫn thực hiện điều 6, Quy chế 43 - Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo
- Các minh chứng khác liên quan

Lộ trình học tập;

Vai trò của cô vấn học tập

Biên bản họp, gặp gỡ sinh viên

Sinh viên có thường thực hiện các hoạt động nghiên cứu không?

-    Hoạt động nghiên cứu khoa học (Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Sinh viên thực sự bắt đầu nghiên cứu từ lúc nào trong chương trình học?

Danh sách các đề tài NCKH của SV

- Mô tả các hoạt động mà nhà trường đã thực hiện để  khuyến khích SV tích cực tham gia NCKH?

Đề xuất mở rộng không gian kỹ thuật cho SV học tập  và  nghiên cứu số 60/CV-QLKH 08/10/2013.

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Lập trình xe đua tự động: SPK-MCR lần 3 – 2014”

Giấy đề  nghị v/v Hỗ trợ kinh phí cho đội tham dự Giải bóng đá Soccerbot số 80/ĐN-QLKH

Bảng ký nhận tiền hỗ trợ cho đội tham gia Giải bóng đá Soccerbot lần 1 năm 2014, ngày 04/08/2014

 

Email thông báo: Hội thảo hướng dẫn Cuộc thi sáng chế năm 2013, ngày 17/09/2013

Ghi chú: Xem báo cáo của Phòng QLKH - QHQT

-    Các minh chứng khác liên quan đến các hoạt động của khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,680

Tổng truy cập:193,558