Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

6. Tiêu chuẩn 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Tuyển dụng Cán bộ viên chức – 2012 – P. TCCB
2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực – 2006 – P. TCCB
3. Mời giảng và quản lí giảng viên mời giảng – 2005 – P. TCCB

 

Giảng viên là các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, bao gồm giảng viên của khoa và giảng viên của các khoa/đơn vị khác trong toàn trường và các giảng viên mời giảng ngoài trường.

Xem cách tính FTE cho bảng 1&2

6.1 Giảng viên phải có khả năng đáp ứng nhiệm vụ của họ [Đọc thêm tiêu chí số 1]

 Vai trò, trách nhiệm, phẩm chất của giảng viên?

Quy định số 42/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 09/4/2013 về  tiêu chuẩn giảng viên trường ĐHSPKT TPHCM

Thông báo số 61/TB – ĐHSPKT – TCCB ngày 05/06/2013 v/v điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên

 Giảng viên chuẩn bị giảng dạy như thế nào?

Quy định 23/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 18/01/2013: Quy định về việc chuẩn bị và thực hiện giảng dạy các học phần trong các CTĐT 150TC theo CDIO

Hồ sơ giảng dạy của tất cả giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT

Giảng viên có đủ năng lực và bằng cấp để đáp ứng công việc được giao không?

Lý lịch khoa học của giảng viên GV tham gia giảng dạy CTĐT

Chứng chỉ sư phạm của các GV tham gia giảng dạy CTĐT

Quyết định cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn…

 Năng lực và chuyên môn của đội ngũ giảng viên có đủ để thực hiện tốt CTĐT không?
- Giảng viên của Khoa/ Trường có những năng lực sau không?

Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

a. Thiết kế được một chương trình giảng dạy và học tập chặt chẽ, đồng thời thực hiện được chương trình này;

 

b. Áp dụng nhiều phương pháp dạy và học,và chọn lựa phương pháp thích hợp nhất để đạt được kết quả học tập mong đợi;

Minh chứng v/v tham gia hội thảo "Phương pháp giảng dạy tích cực" do nhà trường tổ chức;
Minh chứng v/v tích hợp các phương pháp này trong chương trình giảng dạy

c. Sử dụng và phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông trong dạy học;

 

d. Sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá việc học của sinh viên phù hợp với những kết quả học tập dự kiến;

 

e. Tự giám sát và đánh giá việc giảng dạy cũng như chương trình giảng dạy của chính mình;

Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
Báo cáo của Khoa

f. Có suy nghĩ, cân nhắc kỹ về việc thực hành giảng dạy của chính mình;

 

g. Xác định các nhu cầu và xây dựng các kế hoạch phát triển liên tục.

Các minh chứng khác liên quan

Ghi chú: Xem báo cáo đảm bảo chất lượng bên trong của của phòng TCCB

Xem danh mục minh chứng của phòng TCCB

6.2 Giảng viên có đủ số lượng và khả năng để thực hiện chương trình giảng dạy [Đọc thêm tiêu chí số2]

(Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu, xét theo các yêu cầu tổng hợp cả về bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng, tuổi tác, v.v…)

Bảng thống kê số lượng giảng viên cơ hữu ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, bằng cấp của Khoa

Danh sách các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo được kiểm định của  khoa

Danh sách cán bộ thỉnh giảng năm 2012-2013, 2013-2014 của khoa

Số lượng giảng viên, sinh viên hiện tại của Khoa? Kế hoạch tuyển dụng trong tương lai? Số lượng giảng viên có đáp ứng được cho số lượng sinh viên hay không?

Thống kê số lượng GV đang học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên? So sánh tỉ lệ này với các ngành khác hoặc trường khác?

Thống kê danh sách GV giảng dạy các môn học, số lượng GV phụ trách 01 môn học

Có vấn đề gì liên quan đến nguồn nhân lực giảng viên không? Cơ cấu độ tuổi? Vị trí nào khó tuyển dụng? Số lượng giảng viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sỹ? Những khó khăn trong việc thu hút giảng viên có trình độ cao?

Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa

Khoa/ Bộ môn đánh giá như thế nào về chính sách nhân sự hiện nay?

Kế hoạch tuyển dụng của Khoa

Báo cáo thống kê gửi Bộ năm 2012-/2013

Quy định số 42/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 09/4/2013 về  tiêu chuẩn giảng viên trường ĐHSPKT TPHCM D234

Chứng chỉ sư phạm/ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tất cả giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT

Minh chứng thực hiện quy trình mời giảng và quản lý giảng viên mời giảng

Minh chứng thực hiện quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Các minh chứng khác liên quan

 

6.3 Tuyển dụng và thăng tiến dựa trên công lao học thuật [Đọc thêm tiêu chí số3]

- Chính sách để tuyển dụng giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu?

a. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008
b. Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010
c. Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005
d. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012
e. Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo Quyết định số 5099/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)
f. Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/04/2012.
g. Điều lệ trường Đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ)

- Giảng viên được tuyển chọn, thăng tiến như thế nào?

Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực như giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ.

Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức của trường ĐHSPKT

Kế hoạch tuyển dụng của Khoa

Kế hoạch số 107/KH--ĐHSPKT-TCCB ngày 30//06/2014: Kế hoạch tuyển dụng năm 2014

Thông báo số 109/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 16/07/2014: v/v tuyển dụng giảng viên, nhân viên

Kết quả trúng tuyển từ năm 2001-2014: file excel 03 đính kèm

Quy định  số 318/QĐ – ĐHSPKT – TCCB ngày 17/11/2010 về nhiệm vụ và điều kiện xét hết hạn tập sự

Thông báo số 17/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 15/04/2014 v/v nộp thủ tục hết hạn tập sự; Danh sách đính kèm

Hướng dẫn số 150/HD-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/03/2011 v/v tổ chức kiểm tra để xét hết hạn tập sự

Quyết định số 358/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 17/03/2014 về việc cử cán bộ làm hướng dẫn tập sự

Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 10/01/2011 về việc bổ nhiệm vào ngạch giảng viên; Danh sách đính kèm

Quyết định số 675/QĐ-ĐHSPKT-TCCB về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014: cá nhân và tập thể

Quyết định số 86/2010/QĐ-ĐHSPKT – QLKH ngày 30/12/2010: Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường.
  - Quy chế chi tiêu nội bộ ( Quy định về định mức nghiên cứu khoa học của giảng viên)

Quyết định tăng lương trước thời hạn của các GV trong Khoa

Kết quả thi nâng bậc giảng viên của các GV trong Khoa

Các minh chứng khác liên quan

6.4 Vai trò và mối quan hệ giữa các cán bộ được xác định rõ và được hiểu rõ [Đọc thêm tiêu chí số4]

Vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong đội ngũ cán bộ được xác định và được mọi người hiểu rõ.

Sơ  đồ tổ chức của Khoa

Bảng mô tả chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Khoa/ Bộ môn/ CBGD…

Các minh chứng khác liên quan

6.5 Trách nhiệm được phân công phù hợp với học vi, kinh nghiệm và kỹ năng của giảng viên [Đọc thêm tiêu chí 5]

 

QĐ 475/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 07/06/2013: v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

QĐ 789/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 23/09/2013: v/v thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm trưởng, phó các khoa/trung tâm, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thông báo số 92/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 18/7/2013: v/v thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013-2018

Các giáo sư (GV có kinh nghiệm) có thực sự nỗ lực, tư vấn, đào tạo đội ngũ giảng viên mới

Quyết định số 358/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 17/03/2014 về việc cử cán bộ làm hướng dẫn tập sự

 Khoa/ Bộ môn có xây dựng cơ cấu quản lý cán bộ hợp lý không?

Bảng mô tả chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong  Bộ môn/ CBGD…

Vai trò của bằng cấp và hoạt động giảng dạy trong sự phát triển nghề nghiệp của GV

Quy định số 42/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 09/4/2013 về  tiêu chuẩn giảng viên trường ĐHSPKT TPHCM

 

Thông báo số 61/TB – ĐHSPKT – TCCB ngày 05/06/2013 v/v điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên

 

Các minh chứng khác liên quan

6.6 Khối lượng công việc và cơ chế khen thưởng được thiết kế nhằm hỗ trợ cho chất lượng dạy và học. [Đọc thêm tiêu chí số 6]

Việc quản lý thời gian và cơ chế khen thưởng nhắm đến mục tiêu thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập.

Tham khảo minh chứng mục 6.10 TCCB

 

Quy chế chi tiêu nội bộ

- Tải trọng giảng dạy?

Bảng phân công giảng dạy trong học kỳ

 

Quyết định số 612/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 30/6/2014 về việc ban hành Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng

 

Quyết định 675/QĐ-ĐHSPKT-TCCB về danh hiệu thi đua khen thưởng  năm học 2013-2014

 

Các quyết định khen thưởng (nếu có)

 

Quyết định tăng lương trước thời hạn của các GV trong Khoa

6.7 Trách nhiệm của cán bộ được quy định hợp lý  [Đọc thêm tiêu chí số7]

Mọi cán bộ đều có trách nhiệm giải trình với Chủ sở hữu của nhà trường thông qua Hiệu trưởng và các đối tượng có liên quan, có lưu ý đến quyền tự do về học thuật của các giảng viên.

Bảng phân công cán bộ của Bộ môn

- Trách nhiệm giải trình của giảng viên về vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp là gì?

Bảng mô tả chức năng nhiệm vụ của GV

Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Báo cáo thu hoạch kết quả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên  Bộ môn

Báo cáo cá nhân năm học

6.8 Có dự liệu cho việc thẩm định, tư vấn và bố trí lại [Đọc thêm tiêu chí số 8]

Nhu cầu đào tạo cho giảng viên? (liên quan tới tiêu chuẩn 12)

Thông báo số 25/TB-ĐHSPKT-TCCB, ngày 11/4/2013: v/v bồi dưỡng giảng viên thực hành dạy học tích cực và phương pháp đánh giá

Thông báo số 05/TB-ĐHSPKT-TCCB, ngày 12/2/2014: về lịch học lớp Nâng cao năng lực quản lý; Danh sách đính kèm (lớp 2)

 

 Thông báo số 73/TB-ĐHSPKT-TCCB, ngày 12/12/2013: v/v báo cáo tình hình nhân sự và định hướng phát triển giai đoạn 2013-2018; Đính kèm Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển đội ngũ (Bảng 1 – 2 -3 )

Việc chỉ định, sắp xếp lại nhân sự được thực hiện như thế nào? Có sự chuẩn bị dự phòng đối với những vấn đề như thẩm định, tư vấn, và sắp xếp lại nhân sự?

Tham khảo minh chứng mục 6.5

Thông báo số 73/TB-TCCB ngày 12.12.2013 báo cáo tình hình nhân sự và định hướng phát triển đội ngũ giai đoạn 2013 -2018.

Kế hoạch 05/KH-ĐUK ngày 14.6.2013 và KH 227/KH-ĐU 20.08.2013 về công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch phát triển trong tương lai của Khoa như thế nào?

Kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015; 2016-2020 của Khoa

Đề án xây dựng trường ĐH SPKT TPHCM thành trường ĐHSPKT trọng điểm quốc gia 2014

QĐ 1195/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 25/11/2013: v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Heeap 2.0

Số 121/BC-ĐHSPKT-TCCB ngày 18/8/2014: Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ trẻ - năm 2014. Nội dung: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng dạy và học, gắn nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Việc giảng dạy của giảng viên có được giám sát và đánh giá không?

Báo cáo của Khoa về kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch dự giờ của Khoa

Biên bản dự giờ của GV

Báo cáo tình hình dự giờ của Bộ môn

Quyết định số 375/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 31/7/2013 v/v thành lập nhóm soạn thảo "Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs"

Quyết định số 1126/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 14/11/2013 v/v thành lập ban chỉ đạo triển khai thí điểm thực hiện đánh giá năng lực CBVC theo KPIs

Thông báo số 1 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 22/11/2013 về việc chọn đơn vị triển khai thí điểm và góp ý các tiêu chí đánh giá của hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs

Thông báo số 2 của ban chỉ đạo KPIs, ngày 4/12/2013

Quyết định số 279/ĐHSPKT-QTCL ngày 11/2/2014 v/v Ban hành Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

 Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM (Ban hành kèm theo QĐ số 279/ĐHSPKT-QTCL)

Thống báo số 3, ngày 11/2/2014 v/v triển khai thí điểm Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Thông báo số 18/TB-ĐHSPKT-QTCL, ngày 11/02/2014 v/v triển khai thí điểm Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Thông báo số 4 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 13/2/2014 v/v tổ chức tập huấn Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs

Thông báo số 5 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 24/2/2014 báo cáo v/v tổ chức tập huấn Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs

Thông báo số 6 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 11/3/2014 báo cáo v/v tổ chức tập huấn đợt 2  Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs

Thông báo số 7 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 21/4/2014 về tình hình triển khai thí điểm thực hiện đánh giá năng lực CBVC theo KPIs tháng 03 và 04/2014

Thông báo số 8 của Ban chỉ đạo KPIs, ngày 26/6/2014 v/v Sơ kết triển khai thí điểm thực hiện đánh giá năng lực CBVC theo KPIs học kỳ 2, năm học 2013-2014

Thông báo số 143/TB-ĐHSPKT ngày 8/10/2014 v/v triển khai Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Thiếu báo cáo triển khai thí điểm

6.9 Thôi việc, nghỉ hưu và phúc lợi xã hội được lập kế hoạch và thực hiện tốt [Đọc thêm tiêu chí số9]

Các vấn đề về thôi việc, nghỉ hưu được thực hiện như thế nào?

Luật  số 22/ 2008/QH12 Luật cán bộ công chức;

Những quyết định về nhân sự như cho thôi việc, nghỉ hưu, và các phúc lợi xã hội đều được lên kế hoạch sẵn và thực hiện tốt.

 Luật số 58/ 2010/QH12 Luật viên chức;

Ghi chú: Tham khảo luật Cán bộ công chức, luật Viên chức

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

6.10 Có hệ thống đánh giá, khen thưởng hợp lý [Đọc thêm tiêu chí số10]

 Việc khen thưởng giảng viên được thực hiện như thế nào khi có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu…?

Quy chế chi tiêu nội bộ

Hệ thống đánh giá KPIs (Bộ tiêu chuẩn đánh giá KPIs)

Minh chứng v/ khen thưởng

QĐ 294/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 19/02/2014: v/v Thưởng cho các tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

QĐ 437/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 16/04/2014: v/v Thưởng cho các đội Robocon giành  quyền tham  dự vòng chung kết Robocon toàn quốc 2014.

QĐ 457/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 23/04/2014: v/v Tặng giấy khen cho Chỉ đạo viên Đội xe sinh thái đạt giải cao trong cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2014.

QĐ 458/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 23/04/2014: v/v Thưởng cho Đội xe sinh thái đạt giải nhì trong cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2014.

QĐ 505/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 26/05/2014: v/v Thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2014

QĐ 574/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 20/06/2014: v/v Thưởng cho cá nhân hướng dẫn đội tuyển Olympic Cơ học toàn quốc năm 2014 đạt giải cao

Danh hiệu thi đua

QĐ 539/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 09/06/2014: v/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng  nhiệm kỳ 2013-2018.

Hướng dẫn số 130/HD-ĐHSPKT-TCCB, ngày 28/08/2014: v/v xét tặng Kỷ nhiệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Quyết định số 612/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 30/6/2014 về việc ban hành Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Quyết định số 675/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 5/9/2014 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014: cá nhân và tập thể

Quyết định số 755/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 9/9/2013 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012-2013: cá nhân và tập thể

Quyết định số 209/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 8/8/2012 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2011-2012: cá nhân và tập thể

Quyết định số 286/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 20/9/2011 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2010-2011: cá nhân và tập thể

Quyết định số 460/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 01/10/2009 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2008-2009: cá nhân và tập thể

Nâng lươmg

QĐ 05/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 03/01/2014: v/v nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2013

QĐ 365/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 18/03/2014: v/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2014

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,682

Tổng truy cập:193,560