Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Lập kế hoạch, thực hiện thi (kiểm tra) – 2006
2. Ra đề thi và bảo mật đề thi viết – 2010 – P.ĐT
3. Ra đề thi thực hành và thí nghiệm – 2006 – TTVĐ
4. Nhân bản đề thi – 2007 – P. HCTH
5. Giám sát thi học kì tại trường và các cơ sở liên kết – 2005 – P.TTGD
6. Giải quyết đơn khiếu nại của sinh viên -2005 – P.TTGD
7. Kiểm soát sự việc không phù hợp trong quá trình đào tạo – 2006 – P.ĐT

 

 

Các minh chứng được sử dụng nhiều gồm Quy chế 43, Quy định về công tác học vụ (gọi tắt là quy chế học vụ) trong sổ tay công tác sinh viên.

5.1 Hoạt động đánh giá sinh viên bao gồm việc tổ chức các kỳ thi đầu vào/ thi xếp lớp, thi giữa kỳ và cuối kỳ [Đọc thêm tiêu chí 1]

Sinh viên được thu nhận như thế nào?

Quy chế tuyển sinh

Quyết định số 210/ĐHSPKT-TS2012 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2012 ngày 8/8/2012

Quyết định số 601/ĐHSPKT-TS2013 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2013 ngày 8/8/2013

Quyết định số 665/ĐHSPKT-TS2014 về điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1, B, D1, V năm 2014 ngày 9/8/2014

Quyết định số 4/QĐ-TT/ĐHSPKT-CTHSSV v/v tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2014-2015

Thông báo số 50/TB-ĐHSPKT-TS2014 v/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 ngày 17/4/2014

Quyết định số 3/QĐ-TT/ĐHSPKT-CTHSSV v/v công nhận trúng tuyển nhập học
năm 2014-2015 diện ưu tiên huyện nghèo ngày 10/8/2014

Kế hoạch 116/KH-ĐHSPKT-CTHSSV v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 ngày 7/8/2013: lịch sinh hoạt đầu khóa& khám sức khỏe dành cho sinh viên khóa 2013 ngày 10/8/2013

Thông báo số 158/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về kết  quả tổ chức đợt sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 cho HSSV các khóa trước 2013 và xử lý các HSSV vi phạm ngày 17/10/2013

Kế hoạch số 357/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2014 nhập học ngày 9/8/2014; Hướng dẫn sinh viên khóa 2014 làm thủ tục nhập học

Kế hoạch số 358/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu năm học 2014-2015 ngày 8/8/2014; Lịch sinh hoạt đầu năm học 2014-2015

Thông báo số 394/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về kết quả tổ chức đợt sinh hoạt công dân
 đầu năm học 2014-2015 cho sinh viên các kháo trước 2014 và xử lý những HSSV vi phạm ngày 20/9/2014

Sinh viên có được đánh giá đầu vào, trong quá trình đào tạo và đầu ra? Việc đó được thực hiện như thế nào?

Sổ tay Công tác sinh viên 8/2014:
- QĐ số 22/QĐ-ĐHDPKT-ĐT ngày 20/01/2014 v/v ban hành quy định miễn thi và chuyển điểm các học phần ngoại ngữ
- Quy định v/v miễn thi và chuyển điểm các học phần ngoại ngữ ngày 20/1/2014.

Thông báo số 500/TB-ĐT-2014 ngày 20/8/2014 v/v Lập kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh đầu vào cho khóa 2014

Thông báo số 507/ TB-ĐT về  kế hoạch tổ chức thi anh văn đầu khóa 2014

Kết quả thi anh văn phân loại đầu vào snh viên khóa 2014 ngày 14/9/2014

Bảng thống kê kết quả thi xếp loại ngoại ngữ đầu vào 2014

- Quy định về điều kiện xét tốt nghiệp, điều kiện thực hiện luận văn TN hoặc thi TN

Các quy định, hình thức, phương pháp, thời gian, phổ biến thông tin, thông báo kết quả… đánh giá trong quá trình học tập?

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Tài liệu hướng dẫn  thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 12/2008

Thông báo số 103/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 15/9/2007 v/v áp dụng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế

Quy chế 130/QC-ĐHSPKT-ĐT V/v Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2013

Quyết định 764/QĐ-ĐHSPKT-ĐT V/v ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2014

352/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/7/2010 Hướng dẫn thực hiện quy chế học cùng lúc 2 CTĐT đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thông báo số 262/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 24/3/2014 v/v đăng ký cùng lúc 2 CTĐT

Sổ tay Công tác sinh viên 8/2014:
- QĐ số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 v/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
- Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo QĐ số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007)
- Quyết định số:  354 /QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 1/8/2014 V/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Quy định v/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ban hành kèm theo 354 /QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 1/8/2014 )

Các minh  khác của Khoa

- Có những quy định/tiêu chí/phương pháp cụ thể nào cho việc đánh giá thông qua bài tiểu luận hoặc đề án cuối học phần hay không?

Các báo cáo, đồ án, bài tiểu luận của sinh viên
Thang điểm, đáp án
Đề cương chi tiết có quy định về tiêu chí, phương pháp kiểm tra đánh giá
Bảng điểm
Các minh chứng khác liên quan

- Việc thực hiện bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học có gặp phải tình trạng “nghẽn cổ chai” hay không? Nếu có, nguyên nhân là do đâu?

 

- Tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần được chuẩn bị như thế nào (về mặt nội dung, phương pháp, kỹ năng)? Hãy mô tả việc hướng dẫn sinh viên.

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp;
Tiêu chí đánh giá điểm
Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
Nhận xét của giảng viên phản biện
Danh sách giảng viên hướng dẫn, phản biện
Bảng điểm
Các minh chứng khác liên quan

5.2 Đánh giá dựa trên các tiêu chí [Đọc thêm tiêu chí số2]

Các tiêu chí đánh giá như thế nào? Dựa trên cơ sở nào? Các tiêu chí này thể hiện việc đạt được KQHTDK của chương trình? (liên quan đến tiêu chuẩn 1)

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Tiêu chí đậu/ rớt có rõ ràng không?

 

 

Phiếu đánh giá của giảng viên, phiếu đánh giá của bạn học (ví dụ  khi cho sinh viên làm tiêu luận hoặc lên báo cáo có triển khai các hình thức đánh giá này?)

Mẫu các bài kiểm tra, sản phẩm của các bài tập lớn, thi cuối khóa…

Ý nghĩa của thang điểm (xuất sắc, giỏi, khá, trung bình …; đậu/ rớt);

 

5.3 Đánh giá sinh viên sử dụng nhiều phương pháp [Đọc thêm tiêu chí số 3,5]

Các phương pháp được áp dụng đánh giá có đa dạng? các phương pháp đó là gì (thi vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận, tiểu luận…)? Phương pháp nào thường được ứng dụng?

Minh chứng cho việc áp dụng nhiều phương pháp đánh giá sinh viên như bảng điểm thể hiện tỷ lệ thang điểm quá trình và thi cuối kỳ…

Các quy định cụ thể đối với từng hình thức đánh giá là gì?

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007
Các quy định khác của Bộ môn/khoa

Quy định số 21/ QĐ-ĐHSPKT-ĐT quy định về điều chỉnh, bổ sung, quy đổi giờ chuẩn  ngày 20/01/2014

Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế

Quy chế 130/QC-ĐHSPKT-ĐT V/v Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2013

Quyết định 764/QĐ-ĐHSPKT-ĐT V/v ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2014

Đề cương chi tiết học phần;

5.4 Đánh giá phản ánh kết quả học tập dự kiến và nội dung chương trình [Đọc thêm tiêu chí số3]

- Việc đánh giá phản ánh kết quả học tập dự kiến và nội dung chương trình như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 1 và 4);

Ví dụ về các đề thi kết thúc học phần;
Kết quả học tập dự kiến của học phần

- Các tiêu chí đánh giá có dựa trên KQHTDK hay không?

Kết quả học tập dự kiến

(VD: các bài báo cáo, thuyết trình giúp sinh viên củng cố khả năng giao tiếp, trình bày trước công chúng, khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập… nêu như các kỹ năng đó làm một trong những KQHTDK của chương trình).

Đề cương chi tiết học phần;

 

Các minh chứng khác liên quan

5.5 Các tiêu chí để đánh giá chính xác và được phổ biến rộng rãi [Đọc thêm tiêu chí số3,6]

Các quy định về kiểm tra, thi có rõ ràng không?

Quy trình kiểm tra, thi cử: tham khảo các quy trình ISO liên quan

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Quy định số 21/ QĐ-ĐHSPKT-ĐT quy định về điều chỉnh, bổ sung, quy đổi giờ chuẩn  ngày 20/01/2014

 

Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế

 

Quy chế 130/QC-ĐHSPKT-ĐT V/v Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2013

 

Quyết định 764/QĐ-ĐHSPKT-ĐT V/v ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2014

- Việc đánh gía có dựa trên các tiêu chí? Tính chính xác và công bằng của các tiêu chí đánh giá được đảm bảo bằng cách nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 11)

Minh chứng cho việc phổ biến các tiêu chí đánh giá, thi cử cho sinh viên: website, sổ tay sinh viên

 

Tiêu chí đánh giá (Tham khảo các “Assessment rubric”)

- Giảng viên công bố hình thức, yêu cầu và tiêu chí đánh giá cho sinh viên theo quy định khi nào và như thế nào?

Minh chứng về việc phổ biến tiêu chí đánh giá vào buổi học đầu tiên của khóa học, công bố đáp án, kèm thang điểm cho sinh viên sau khi thi

Các minh chứng khác liên quan

5.6 Các phương pháp  đánh giá bao phủ mục tiêu chương trình giảng dạy [Đọc thêm tiêu chí số 4]

Phương pháp đánh giá có bao trùm nội dung và mục tiêu của từng học phần hoặc của toàn chương trình? Mức độ bao phủ?

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

Quy định số 21/ QĐ-ĐHSPKT-ĐT quy định về điều chỉnh, bổ sung, quy đổi giờ chuẩn  ngày 20/01/2014

Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế

Quy chế 130/QC-ĐHSPKT-ĐT V/v Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2013

Quyết định 764/QĐ-ĐHSPKT-ĐT V/v ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 3/9/2014

Ví dụ về đề thi kết thúc học phần;

Đề cương chi tiết

Mục tiêu của học phần, CTĐT

5.7 Tiêu chuẩn đánh giá tường minh và nhất quán [Đọc thêm tiêu chí số 7,8,9,10]

Các HP có khung/thang điểm đánh giá?

- Đề cương chi tiết

Có biện pháp nào để đảm bảo tính khách quan không?

Các biện pháp của Khoa

a. Các quy trình về kiểm tra- thi có rõ ràng không? Các quy trình này có được phổ biến rộng rãi và được thực hiện nghiêm túc không?
b. Có cơ chế nào nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, thi cử hay không?

- Nhà trường hiện đang áp dụng 05 quy trình nhằm đảm bảo các kế hoạch kiểm tra, đánh giá có giá gị, đáng tin cậy và được thực hiện một cách công bằng.
- P.TTGD có nhiệm vụ giám sát tất cả các vấn đề có liên quan được đề cập trong các quy trình trên nhằm nhằm đảm bảo các kế hoạch kiểm tra đều có giá trị, đáng tin cậy và được thực hiện một các công bằng.

Minh chứng cho việc thực hiện các quy trình:

Quy trình Lập kế hoạch, thực hiện thi (kiểm tra) 2006

Quy trình Ra đề thi và bảo mật đề thi viết – 2010

Quy trình Ra đề thi thực hành và thí nghiệm - 2006

Quy trình Nhân bản đề thi – 2007

Quy trình Giám sát thi học kỳ tại trường và các cơ sở liên kết – 2005

Quy trình giải quyết đơn khiếu nại của sinh viên -2005

Những lỗi thường gặp: phát hiện SV thi hộ 

 Thông báo số 101/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 28/6/2013 v/v xét kỷ luật HSSV (kèm biên bản ghi nhớ của phòng TTGD, bản tường trình, bản kiểm điểm, của sinh viên Bùi Minh kỳ và Trần Đăng Nam,  đơn xin tự kiểm điểm sai phạm quy chế thi, lý lịch trích ngang, bảng điểm của sinh viên Bùi Minh kỳ )
Ghi chú: tiếp tục xử lý của minh chứng P.TTGD/số 6.2

Đề nghị xem xét kỷ luật việc thi hộ nhiều lần của SV (TTGD-11/10/2010)

Biên bản ghi nhớ HKII năm học 2012-2013 về việc nghi ngờ SV thi hộ (TTGD- 13/06/2013)

Báo cáo tổng hợp tình hình vi phạm quy chế giảng dạy và thi năm học 2013-2014 (TTGD- 23/6/2014)

Nhận xét tình hình thi, những mặt tồn tại cần rút kinh nghiệm được liệt kê chi tiết trong Các báo cáo sơ kết và báo cáo cuối năm học gửi BGH và P.ĐT.

Biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng quá trình thi cử:  Các khoa cần nêu minh chứng liên quan đến những bất cập của CBCT, quá trình ra đề thi, nhân Bản đề thi, trực đề…

Năm học 2010-2011

Báo cáo sơ kết tình hình vi phạm qui chế giảng dạy, thi HKI 2010-2011
(TTGD - ngày 10/1/2011)

Tổng kết tình hình thi HKII năm học 2010-2011 (TTGD - ngày 6/72011)

Thống kê số tiết nghỉ dạy không lý do của các khoa HKI năm 2010-2011
(TTGD – ngày 17/12/2010)

Thống kê số tiết nghỉ dạy không lý do của các khoa HKII năm 2010-2011
(TTGD – ngày 22/06/2011

Năm học 2011-2012

Tổng kết tình hình thi HKI năm học 2011-2012  (TTGD – 17/01/2012)

Báo cáo tổng hợp tình hình vi phạm quy chế giảng dạy, thi HKII
(TTGD- 25/6/2012)

Năm học 2012-2013

Báo cáo tổng hợp tình hình vi phạm quy chế giảng dạy, tình hình thi HKI&II năm học 2012-2013 (TTGD- 22/6/2013)

Năm học 2013-2014

Tổng kết tình hình thi HKI năm học 2013-2014  (TTGD – 10/02/2014)

Báo cáo tình hình vi phạm quy chế giảng dạy HKI năm học 2013-2014 (TTGD- 15/1/2014)

Báo cáo tổng hợp tình hình vi phạm quy chế giảng dạy và thi năm học 2013-2014 (TTGD- 23/6/2014)

Có bất cứ than phiền nào của sinh viên về các tiêu chuẩn áp dụng đánh giá không?

- Trong các năm qua P.TTGD nhận được rất ít đơn khiếu nại của SV (có 1 trường hợp khiếu nại về bãi giữ xe).
- Về vấn đề học tập, kết quả thi… chủ yếu SV khiếu nại tại các khoa, do đó các khoa cần có minh chứng về việc xử lý các vấn đề này.

Quy trình giải quyết đơn khiếu nại của sinh viên -2005

Thống kê các khiếu nại và giải pháp xử lý tại Khoa trong 05  năm gần nhất?

Những phản hồi của sinh viên về các vấn đề liên quan việc phân loại học lực, đánh giá đạo đức, tốt nghiệp, khen thưởng và kỷ luật

Sinh viên có hài lòng với các quy trình hay không? Có khiếu nại của sinh viên hay không?

Các khiếu nại của sinh viên và biên bản đã giải quyết  (nếu có)

Có quy định rõ ràng cho việc phúc khảo hay không? Sinh viên có hài lòng về các quy định này hay không?

Quy định phúc khảo của Khoa
Đơn phúc khảo của sinh viên
Bảng điểm chấm phúc khảo

Độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá có được lưu giữ và thường xuyên thẩm định?

 

Các phương pháp kiểm tra đánh giá mới cần được xây dựng và thử nghiệm.

 

Ghi chú: Tham khảo các Mô tả của phòng TTGD

Ghi chú: Tham khảo danh mục minh chứng của phòng TTGD cung cấp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,671

Tổng truy cập:193,549