Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập dự kiến (KQHTDK)

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

Lập và điều chỉnh chương trình  đào tạo – 2005 – P.ĐT

1.1 Kết quả học tập dự kiến được xác định rõ ràng và được chuyển tải vào chương trình đào tạo [Đọc thêm tiêu chí số 3]

Kết quả học tập dự kiến (KQHTDK) của chương trình là gì?

Chương trình đào tạo
Bảng ma trận đối sánh

Các biên bản họp khoa trong việc thống nhất CTĐT và các CĐR

Quyết định số 558/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 28/4/2012 về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học và cao đẳng theo CDIO (kèm danh mục các chuẩn đầu ra theo CDIO trình độ đại học, cao đẳng)

Dựa vào đâu chúng ta cho rằng SV đạt được KQHTDK

 

Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục nào được áp dụng cho việc xây dựng KQHTDK? (Vd: Nguyên tắc Bloom…)

 

Mục tiêu và mục đích của chương trình được phổ biến đến giảng viên và sinh viên như thế nào?

Sổ tay công tác sinh viên các khóa
Website của trường và khoa, facebook
Brochure giới thiệu chương trình
Biên bản sinh hoạt lớp đầu khóa
Biên bản họp Bộ môn
 Biên bản buổi gặp gỡ nhà tuyển dụng có đề cập đến vấn đề này

KQHTDK được phổ biến cho ai? Thông qua phương tiện nào? Phổ biến như thế nào? 
- Giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng…

KQHTDK có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường? Phản ánh như thế nào?

Kết quả học tập mong đợi (CĐR)
Web trường: Bản sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường

Lưu ý: Dễ bị nhầm lẫn giữa KQHTDK (kiến thức, kỹ năng,
 thái độ của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình) và
 mục tiêu của chương trình (mục tiêu đào tạo);

 

1.2 Chương trình đào
 tạo khuyến khích khả năng học tập suốt đời  [Đọc thêm tiêu chí số 1]

Nền tảng triết lý giáo dục để xây dựng chương trình đào tạo?

Quy định 546/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 1/11/2010 v/v xếp lĩnh vực, nhóm ngành và tên gọi, mã ngành đào tạo hiện hành (Kèm bảng danh mục và mã các CTĐT trường ĐHSPKT TP. HCM)

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Giải thích cấu trúc thiết kế CTĐT để đẩy mạnh việc học và phương pháp học tập suốt đời?
Vấn đề học tập suốt đời đối với người tốt nghiệp có được 
quan tâm?

Đề cương chi tiết của học phần
Minh chứng cho việc đẩy mạnh việc học tập suốt đời

Các kỹ năng học tập suốt đời (Life-long learning skills) được giảng dạy như thế nào? Kỹ năng nào được đẩy mạnh?

Đề cương chi tiết của học phần

Kết quả học tập của chương trình được truyền tải thành yêu cầu cụ thể cho sinh viên như thế nào?

1.3 Kết quả học tập dự kiến bao gồm mục tiêu về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành lẫn tổng quát [Đọc thêm tiêu chí số 2]

Tất cả các kỹ năng, kiến thức, thái độ sinh viên cần đạt được… có được thể hiện qua KQHTDK? (liên quan đến tiêu chuẩn 3)

 Skill matrix

KQHTDK được chuyển thành những yêu cầu cụ thể với sinh viên tốt nghiệp như thế nào?

Các minh chứng liên quan đến các hoạt động (nếu có)

Giải thích cấu trúc thiết kế của CTĐT tích hợp dạy các kỹ năng mềm, tổ chức hội thảo, seminar, tham quan xí nghiệp, sinh viên NCKH…

 

Mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành?

Quy định 546/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 1/11/2010 v/v xếp lĩnh vực, nhóm ngành và tên gọi, mã ngành đào tạo hiện hành (Kèm bảng danh mục và mã các CTĐT trường ĐHSPKT TP. HCM)

QĐ 547/ĐHSPKT-ĐT  ngày 1/11/2010 về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2012-2013

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Hoạt động dạy, học, đánh giá được thực hiện như thế nào để giúp đạt được KQHTDK? (liên quan đến tiêu chuẩn 4 và 5)

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

1.4 Kết quả học tập dự kiến phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan. [Đọc thêm tiêu chí số 3]

Kết quả học tập dự kiến được xây dựng như thế nào?
Ai liên quan đến việc xây dựng và điều chỉnh KQHTDK?

KQHTDK có được định kỳ  rà soát  xem xét lại, việc viết và điều chỉnh KQHTDK có sự đóng góp của các bên liên quan hay không?

Các minh chứng liên quan đến tập huấn, hội thảo trong việc xây xựng CĐR và chương  trình  đào tạo có sự tham gia của các bên liên quan như giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp: hình ảnh, biên bản các hội thảo liên quan đến xây dựng và điều chỉnh CTĐT của  hội đồng khoa học...

Việc thu thập ý và sử dụng kiến phản hồi từ các bên liên quan vào việc xây dựng và điều chỉnh KQHTDK được thực hiện như thế nào? (liên quan đến tiêu chuẩn 13)

Chương trình được điều chỉnh ra sao để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan?

 

Kết quả học tập dự kiến có phản ánh mục tiêu của nhà trường không?

Mục tiêu của nhà trường
Kết quả học tập dự kiến

Thị trường lao động có đưa ra yêu cầu gì đối với sinh viên tốt nghiệp hay không?

Mẫu phiếu khảo sát tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT

Kết quả khảo sát doanh nghiệp tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT ngày 15/7/2009 và 5/8/ 2014

 Minh chứng của Khoa trong việc xử lý và sử dụng ý kiến phản hồi của DN vào việc cải tiến

Thông qua kênh thu thập thông tin của Khoa

Cơ hội việc làm trong tương lai có được nêu rõ hay không?

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,677

Tổng truy cập:193,555