Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

2. Tiêu chuẩn 2. Mô tả chương trình đào tạo

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Lập và điều chỉnh chương trình  đào tạo – 2005 – P.ĐT
2. Ra đề thi và bảo mật đề thi viết – 2010 – P.ĐT
3. Ra đề thi thực hành và thí nghiệm – 2006 – TTVĐ

2.1 Nhà trường có sử dụng bảng mô tả chương trình [Đọc thêm tiêu chí số 1]

Chương trình có bản chương trình chi tiết không? Tại sao phải sử dụng chương trình chi tiết?

Quy trình lập và điều chỉnh chương trình đào tạo - 2005

Quyết định số 559/ĐHSPKT- ĐT ngày 4/9/2012 v/v  ban hành CTĐT đại học, cao đẳng (Kèm danh mục các CTĐT giáo dục trình độ đại học)

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Nhà trường có chương trình chi tiết nào theo cấu trúc của AUN hay không?

 

2.2 Chương trình chi tiết nêu rõ kết quả học tập dự kiến và cách thức đạt được kết quả học tập dự kiến. [Đọc thêm tiêu chí số 1,2,3]

KQHTDK được thể hiện trong CTĐT và các học phần như thế nào? 

Chương trình chi tiết; CTĐT, KQHTMĐ

Các nội dung của chương trình chi tiết có cung cấp đủ các thông tin cần thiết? Chương trình chi tiết có các thông tin AUN yêu cầu không (xem quyển tài liệu hướng dẫn, phần giải thích tiêu chuẩn 2)?

 

Cách thức đạt được KQHTMĐ có được trình bày trong chương trình chi tiết?

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo  đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

2.3 Chương trình chi tiết cung cấp nhiều thông tin, được phổ biến và có sẵn cho các bên liên quan.[Đọc thêm tiêu chí số 1,3]

Quá trình đánh giá chương trình chi tiết như thế nào?

Quy trình lập và điều chỉnh CTĐT

Biên bản họp HĐKHĐT khoa để thông qua CTĐT chi tiết

Biên bản hội thảo cấp khoa về CTĐT

Biên bản hội thảo có sự tham gia của GV, SV, CSV, các nhà tuyển dụng và quản lý nhà trường (BGH, PĐT)

Phản biện ngoài

Số phiếu góp ý của các thành viên tham gia hội thảo

Quyết định số 14/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 12/01/2011 v/v thành lập Ban xây dựng và chỉ đạo triển khai đề án " xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO

Thông báo số 145/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 02/3/2011 v/v kế hoạch xây dựng CTĐT 150 TC

Thông báo số 693/KH-ĐHSPKT-ĐT về kế hoạch hoàn thiện CTĐT 150 tín chỉ ngày 28/10/2011

Báo cáo số 732/BC-ĐHSPKT-ĐT về kết quả họp kiểm tra tiến độ xây dựng CTĐT 150 tín chỉ
ngày 24/11/2011         

130/KH/ĐHSPKT, ngày 15/11/2012: V/v thực hiện đảm bảo chất lượng toàn diện trong triển khai các CTĐT 150 TC, kèm báo cáo số 76/BC-QLCL ngày 4/5/2013 v/v  thực hiện kế hoạch 130

Thông báo số 117/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 27/5/2013 về lịch kiểm tra các khoa, trung tâm về công tác đào tạo theo 150TC, năm học 2012-2013

Thông báo số 141/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 5/6/2013 v/v chuẩn bị cho việc kiểm tra các khoa, trung tâm về công tác đào tạo theo CTĐT 150TC năm học 2012-2013

Báo cáo v/v kiểm tra CTĐT 150 TC ngày 27/9/2012

Thông báo số 378/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 01/12/2013 v/v rà soát chương trình đào tạo 150 TC (đính kèm các văn bản hướng dẫn bổ sung)

Thông báo số 01/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 02/01/2014 lịch làm việc với các đơn vị về việc rà soát CTĐT 150 TC

Thông báo số 222/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 10/3/2014 v/v rà soát ĐCCT và hồ sơ giảng dạy các CTĐT 150 TC

Thông báo số 426/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 28/4/2014 lịch làm việc với các đơn vị v/v kiểm tra hồ sơ giảng dạy và rà soát ĐCCT chương trình đào tạo 150 TC

Chương trình chi tiết được công bố như thế nào? Có sẵn? Dễ dàng truy cập?

Địa chỉ trang web Khoa

Sổ tay sinh viên

Việc đánh giá và cập nhật chương trình chi tiết được thực hiện như thế nào?

Các biên bản, văn bản, báo cáo thể hiện việc điều chỉnh, cập nhật CTĐT như:

Quy trình lập và điều chỉnh CTĐT

Biên bản họp HĐKHĐT khoa để thông qua CTĐT chi tiết

Biên bản hội thảo cấp khoa về CTĐT

Quy trình thẩm định bản mô tả chương trình đước thực hiện như thế nào?

Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng)
Các minh chứng thẩm định khác của khoa

Chương trình chi tiết có được dịch ra tiếng nước ngoài?

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,684

Tổng truy cập:193,562