Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

11. Tiêu chuẩn 11. Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy và học tập

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Lập và điều chỉnh chương trình đào tạo – 2005 – P.ĐT
2. Lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy – 2006
3. Lập kế hoạch, thực hiện thi (kiểm tra) – 2006
4. Ra đề thi và bảo mật đề thi viết – 2010 – P.ĐT
5. Ra đề thi thực hành và thí nghiệm – 2006 – TTVĐ
6. Nhân bản đề thi – 2007 – P. HCTH
7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của CBGD – 2010 – P.TTGD
8. Dự giờ- 2007 – P.ĐT
9. Giám sát thi học kì tại trường và các cơ sở liên kết – 2005 – P.TTGD
10. Kiểm soát sự việc không phù hợp trong quá trình đào tạo – 2006 – P.ĐT
11. Đánh giá sự thảo mãn của HSSV trong thời gian học -2005 – P.CTHSSV
12. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT -2005 – P.CTHSSV
13. Hành động khắc phục và phòng ngừa - 2011

 Khoa có Ban/Hội đồng để xây dựng chương trình đào tạo không? Vai trò của bộ phận này là gì?

Quy trình Lập và điều chỉnh chương trình đào tạo – 2005 – P.ĐT

11.1 Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên sự tổng hợp của tất cả các cán bộ có liên quan. [Đọc thêm tiêu chí số 1]

- Quy trình thiết kế chương trình đào tạo, phê duyệt chương trình đào tạo được thực hiện như thế nào? Có quy định? Ai chịu trách nhiệm thiết kế?

- Ai tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo? Vai trò của cán bộ, giảng viên trong việc thiết kế chương trình đào tạo?

Minh chứng cho việc cán bộ, giảng viên tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo; công cụ và quy trình thực hiện;

11.2 Sinh viên có tham gia vào việc thiết kế chương trình [Đọc thêm tiêu chí số1]

- Sinh viên tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo bằng cách nào?

Minh chứng cho việc sinh viên tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo (khảo sát, hội thảo…); Gợi ý: Khảo sát SV tốt nghiệp có hỏi về CTĐT, các Khoa đã thực hiện các hoạt động gì khi nhận được KQ khảo sát này.

- Sinh viên có biết được vai trò của mình trong việc thiết kế chương trình đào tạo?

11.3 Thị trường lao động có ảnh hưởng đến việc thiết kết chương trình [Đọc thêm tiêu chí số1]

- Thị trường lao động (các nhà tuyển dụng) tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo bằng cách nào?

Minh chứng cho việc thị trường lao động tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo (khảo sát, hội thảo, họp mặt cựu sinh viên…); công cụ và quy trình thực hiện;

- Họ có biết được vai trò của mình trong việc thiết kế chương trình đào tạo?

11.4 Chương trình giảng dạy được đánh giá thường xuyên [Đọc thêm tiêu chí số 2]

- Việc đổi mới và thẩm định chương trình đào tạo được thực hiện như thế nào? Chu kỳ thực hiện? Các lần thực hiện vừa qua? Có các cải tiến gì?

Các báo cáo, biên bản, văn bản thể hiện việc thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo;

- Việc thiết kế chương trình có dựa trên việc so sánh với chương trình của các trường khác không? Có được các trường khác (hoặc nước khác) thừa nhận?

11.5 Các học phần và chương trình đào tạo nhận được sự đánh giá có hệ thống của sinh viên [Đọc thêm tiêu chí số 3]

 

Đánh giá sự thảo mãn của HSSV trong thời gian học -2005 – P.CTHSSV

Sinh viên đánh giá các học phần như thế nào? Việc thực hiện có hệ thống hay không? Kết quả đánh giá được công bố? Ai quản lý công tác này?

Ghi chú: Tham khảo thêm phần mô tả trong báo cáo của P.ĐBCL

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết của giảng viên

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động hướng dẫn thực hành thí nghiệm của giảng viên

Thông báo số 54/TB-ĐHSPKT-ĐBCL ngày 08/5/2014: v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2, 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng dạy

Báo cáo số 08/BC-ĐBCL, ngày 15/7/2014 về kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Báo cáo của Khoa về chất lượng giảng dạy của giảng viên từ kết quả khảo sát sinh viên (minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến)
Ghi chú: Các khoa tự in và ký tên làm minh chứng

Bảng so sánh kết quả khảo sát của 9 lần khảo sát
Ghi chú:  văn bản giấy và file mềm đính kèm

 

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT

Hoạt động khảo sát SV tốt nghiệp

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Thông báo số 447/TB-PĐT ngày 5/6/2014 v/v kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2014- hệ chính quy; Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát

Báo cáo số 09 /BC-ĐBCL về kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2014 ngày 31/7/2014

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Cơ điện tử -Khoa  CKM

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô  -Khoa  CKĐ

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử Khoa  Điện- Điện tử

11.6 Phản hồi của sinh viên được sử dụng cho việc cải tiến chương trình đào tạo [Đọc thêm tiêu chí số3]

- Kết quả đánh giá của sinh viên đối với các lớp học phần được sử dụng như thế nào? Việc cải tiến được quản lý ra sao?

QĐ số 38/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 14/4/2008: qui định v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo số 183/TB-ĐHSPKT-ĐT, ngày 7/4/2011: về tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học HK2, năm học 2010-2011

Hướng dẫn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013: v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Báo cáo về chất lượng giảng dạy của giảng viên từ kết quả khảo sát sinh viên (minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến)
Ghi chú: Các khoa tự in và ký tên làm minh chứng

- Phản hồi của các bên liên quan được sử dụng như thế nào?

Kế hoạch cải tiến của các Khoa sau khi thống kê và phân tích kết quả khảo sát

 

Trường/Khoa có Ban/Hội đồng/bộ phận phụ trách đảm bảo chất lượng bên trong? Vai trò của bộ phận này là gì?

QĐ thành lập P.QLCL số 674/QĐ- ĐHSPKT-TCCB ngày 26/08/2008 và QĐ đổi tên P.QLCL thành P.ĐBCL

 

Sơ đồ tổ chức của P.ĐBCL;  Chức năng – nhiệm vụ của P.ĐBCL
Ghi chú:  nội dung đã công bố trên website của P.ĐBCL, bản chính đang chờ phê duyệt.

 

QĐ số 1245/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 10/12/2013: v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN.

 

QĐ số 730/QĐ/ĐHSPKT-TCCB, ngày 26/8/2014: v/v thành lập các nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN.
Ghi chú: P.ĐBCL đã gửi cho các Khoa

 

Báo cáo số:   02   /BC-ĐHSPKT-ĐBCL, ngày 15 tháng 03 năm 2014: Báo cáo tự đánh giá về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo tiêu chuẩn AUN-QA

 

Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục SPKTCN TĐ ĐH (GV TCCN) ngành Điện Công Nghiệp, tháng 4/2012.
Ghi chú: tham khảo file đính kèm

11.7 Qúa trình dạy và học, các kế hoạch, phương pháp kiểm tra đánh giá và chính hoạt động đánh giá luôn hướng tới mục tiêu ĐBCL và cải tiến liên tục [Đọc thêm tiêu chí số 3]

Khoa có Ban/Hội đồng phụ trách thi cử hay không? Vai trò của bộ phận này là gì? Hoạt động ra sao?

 

Hoạt động dạy, học, thi cử được đảm bảo chất lượng như thế nào? đề thi được ai phê duyệt? đề thi có đảm bảo tính công bằng, chính xác, có giá trị?

2. Lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy – 2006
3. Lập kế hoạch, thực hiện thi (kiểm tra) – 2006
4. Ra đề thi và bảo mật đề thi viết – 2010 – P.ĐT
5. Ra đề thi thực hành và thí nghiệm – 2006 – TTVĐ
6. Nhân bản đề thi – 2007 – P. HCTH
7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của CBGD – 2010 – P.TTGD
8. Dự giờ- 2007 – P.ĐT
9. Giám sát thi học kì tại trường và các cơ sở liên kết – 2005 – P.TTGD
10. Kiểm soát sự việc không phù hợp trong quá trình đào tạo – 2006 – P.ĐT
13. Hành động khắc phục và phòng ngừa - 2011

Tham khảo thêm báo cáo của P.TTGD trong file đính kèm

 

 

 

- P.TTGD tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên hàng ngày và định kỳ mỗi tuần thực hiện báo cáo gửi BGH và các khoa để các khoa tiến hành xử lý đối những giảng viên vi phạm quy chế giảng dạy.
- Hiểu quả và tác động tích cực của công việc mang lại ? (các Khoa tự viết dựa trên so sánh báo cáo giữa các học kỳ, các năm).

Báo cáo tình hình kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy: 
Ghi chú: các minh chứng từ  6 đến 15 của P.TTGD, đã liệt kê ở tiêu chuẩn 5

 Báo cáo tình hình kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy HKI năm học 2012-2013, tuần 12, 13, 14, 15.

 

 

Họ có than phiền cụ thể gì về sinh viên tốt nghiệp không?

 

Những thế mạnh cụ thể của các sinh viên tốt nghiệp được sử dụng lao động đánh
giá cao là gì

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,674

Tổng truy cập:193,552