Tác giả :

MỤC LỤC VĂN BẢN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MTCL; ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày  tháng  văn bản

Nơi  ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

văn bản

Ghi  chú

 

Năm học 2011-2012

1      

HD-ĐHSPKT-KHMTCL2011

01/9/2011

ĐHSPKT&Các đơn vị

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2011-2012

 

2      

02-2011/KH-ĐGNB

12/01/2012

PQLCL

Kế hoạch ĐGNB lần I/2011-2012

 

3      

52/BC-QLCL

14/02/2012

PQLCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH đã xảy ra trong HKI/2011-2012

 

4      

42/TB-QLCL

15/6/2012

PQLCL

Thông báo v/v ĐGNB lần II/2011-2012

 

5      

01-2012/ĐGNB

15/6/2012

PQLCL

Kế hoạch ĐGNB lần II/2011-2012

 

6      

60/BC-QLCL

11/7/2012

PQLCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH đã xảy ra trong năm học 2011-2012

 

 

Năm học 2012-2013

7      

HD-ĐHSPKT-KHMTCL2012

01/9/2012

ĐHSPKT&Các đơn vị

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2012-2013

 

8      

01/ĐGNB

09/01/2013

PQLCL

Kế hoạch ĐGNB HKI/2012-2013

 

9      

68/BC-QLCL

28/01/2013

PQLCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH đã xảy ra trong HKI/2012-2013

 

10  

47/TB-QLCL

20/6/2013

PQLCL

Thông báo v/v ĐGNB lần II/2012-2013

 

11  

08/KH-ĐGNB

20/6/2013

PQLCL

Kế hoạch ĐGNB lần II/2012-2013

 

12  

81/BC-QLCL

17/7/2013

PQLCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH đã xảy ra trong năm học 2012-2013

 

 

Năm học 2013-2014

13  

HD-ĐHSPKT-KHMTCL2013

01/9/2013

ĐHSPKT&Các đơn vị

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2013-2014

 

14  

90/TB-ĐBCL

16/12/2013

PĐBCL

Thông báo ĐGNB HKI/13-14

 

 

15  

01-2013/KH-ĐBCL

26/12/2013

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKI/13-14

 

 

16  

87/BC-ĐBCL

17/01/2014

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH HKI/13-14

 

 

17  

02/TB-ĐBCL

5/6/2014

PĐBCL

Thông báo đánh giá nội bộ HKII/13-14

 

 

18  

01/KH-ĐBCL

18/6/2014

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKII/13-14

 

 

19  

07/BC-ĐBCL

14/7/2014

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB HKII và tổng kết thực hiện MTCL 2013-2014

 

 

20  

11/BC-ĐBCL

14/11/2014

PĐBCL

Kết quả ĐGNB tháng 11/2014

 

 

 

Năm học 2014-2015

21  

HD-ĐHSPKT-KHMTCL2014

01/9/2014

ĐHSPKT&Các đơn vị

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2014-2015

 

 

22  

03/KH-ĐBCL

26/12/2014

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKI/14-15

 

 

23  

12/BC-ĐBCL

16/01/2015

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB HKI và các điểm KPH đã xảy ra trong HKI/2014-2015

 

 

24  

16/BC-ĐBCL

30/3/2015

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB tháng 3/2015

 

 

25  

20/BC-ĐBCL

12/5/2015

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB tháng 5/2015

 

 

26  

80/TB-ĐHSPKT

01/6/2015

PĐBCL

Thông báo ĐGNB HKII/14-15

 

 

27  

06/KH-ĐBCL

01/6/2015

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKII/14-15

 

 

28  

25/BC-ĐBCL

17/7/2015

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB HKII/2014-2015

 

 

29  

31/BC-ĐBCL

20/11/2015

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB tháng 11/2015

 

 

 

Năm học 2015-2016

30  

HD-ĐHSPKT-KHMTCL2015

01/9/2015

ĐHSPKT&Các đơn vị

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2015-2016

 

 

31  

276/TB-ĐHSPKT

24/12/2015

PĐBCL

TB đánh giá nội bộ HKI/2015-2016

 

 

32  

01/KH-ĐBCL

06/01/2016

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKI/2015-2016

 

 

33  

04/BC-ĐBCL

21/01/2016

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB và các điểm KPH đã xảy ra trong HKI/2015-2016

 

 

34  

114/TB-ĐHSPKT

24/6/2016

PĐBCL

TB đánh giá nội bộ HKII/2015-2016

 

 

35  

04/KH-ĐBCL

24/6/2016

PĐBCL

Kế hoạch ĐGNB HKII/2015-2016

 

 

36  

15/BC-ĐBCL

11/8/2016

PĐBCL

Báo cáo kết quả ĐGNB HKII và tổng kết việc thực hiện MTCL 2015-2016

 

 

37  

06/BC-ĐBCL

01/4/2016

PĐBCL

Kết quả ĐGNB tháng 3/2016

 

 

38  

12/BC-ĐBCL

20/5/2016

PĐBCL

Kết quả ĐGNB tháng 5/2016

 

 


MỤC LỤC VĂN BẢN AUN

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

văn bản

Ghi chú

1         

01/TTr/ĐBCL

18/10/2013

ĐBCL

Tờ trình về công tác kiểm định CTĐT

 

 

2         

 

40/TB-ĐHSPKT-ĐBCL

27/11/2013

ĐBCL

TB chọn chương trình tham gia kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN

 

 

3         

1245/QĐ-ĐHSPKT-TCCB

10/12/2013

TCCB

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN

 

 

4         

63/TB-ĐHSPKT-ĐBCL

30/5/2014

 

 TB v/v thành lập ban soạn thảo báo cáo TĐG CTĐT theo chuẩn AUN-QA

 

 

5         

730/QĐ-ĐHSPKT-TCCB

26/8/2014

TCCB

Quyết định thành lập nhóm soạn thảo báo cáo TĐG khoa CKM,

Quyết định thành lập nhóm soạn thảo báo cáo TĐG khoa CKĐ,

 Quyết định thành lập nhóm soạn thảo báo cáo TĐG khoa Đ-ĐT

 

 

6         

730/QĐ-ĐHSPKT-TCCB

26/8/2014

TCCB

.Quyết định thành lập nhóm kiểm tra chéo khoa CKĐ, Đ-ĐT

Quyết định thành lập nhóm kiểm tra chéo khoa CKM CKĐ,

Quyết định thành lập nhóm kiểm tra chéo khoa CKM Đ-ĐT

Quyết định thành lập nhóm Thu thập thông tin minh chứng

Quyết định thành lập nhóm Tư vấn

 Quyết định thành lập nhóm Tự đánh giá cấp trường

 

 

7         

03/TTr-ĐBCL

 

11/11/2014

 

 

Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài 3 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN

 

 

8         

268/KH-ĐHSPKT

9/12/2015

ĐHSPKT

Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA khoa XD&CHƯD

 

 

9         

3033/QĐ-ĐHSPKT

30/12/2016

ĐHSPKT

Quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai đánh giá CTĐT Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 

 

10    

3034/QĐ-ĐHSPKT

30/12/2016

ĐHSPKT

Quyết định thành lập nhóm soạn thảo-thu thập thông tin minh chứng báo cáo TĐG CTĐT Xây dựng dân dụng và Công nghiệp theo chuẩn AUN-QA

 

 

11    

3035/QĐ-ĐHSPKT

30/12/2016

ĐHSPKT

 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Xây dựng dân dụng và công nghiệp theo chuẩn AUN-QA

 

 

12    

1048/QĐ-ĐHSPKT

15/6/2016

ĐHSPKT

 v/v phê duyệt kế hoạch triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA & ABET giai đoạn 2017-2020

 

 

13    

173/KH-ĐHSPKT

8/7/2016

ĐHSPKT

Kế hoạch triển khai đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA khoa CKM, CKĐ, Đ-ĐT, CNHHTP

 

 

14    

01/KH-CKĐ

27/8/2016

CKĐ

 Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA CTĐT CNKT Nhiệt

 

 

15    

06/KH-CKĐ

25/8/2016

CKM

Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA CTĐT CN Chế tạo máy

 

 

16    

06/KH-CKĐ

22/8/2016

CNHHTP

 Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA CTĐT CN KTMT

 

 

17    

1687/QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

 Quyết định thành lập ban chỉ đạo  triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT theo chuẩn AUN-QA

 

 

18    

1688/QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

 QĐ v/v thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

 

 

19    

1689QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

QĐ thành lập nhóm soạn thảo – Thu thập thông tin minh chứng báo cáo TĐG CTĐT Công nghệ Chế tạo máy

 

 

20    

1690QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

QĐ thành lập nhóm soạn thảo – Thu thập thông tin minh chứng báo cáo TĐG CTĐT Công nghệ KT Điện tử truyền thông

 

 

21    

1691QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

 QĐ thành lập nhóm soạn thảo – Thu thập thông tin minh chứng báo cáo TĐG CTĐT Công nghệ KT Môi trường

 

 

22    

1692QĐ-ĐHSPKT

27/9/2016

ĐHSPKT

QĐ thành lập nhóm soạn thảo – Thu thập thông tin minh chứng báo cáo TĐG CTĐT Công nghệ KT Nhiệt

 

 

 

MỤC LỤC VĂN BẢN KHẢO SÁT

MỤC LỤC HỒ SƠ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

văn bản

Ghi chú

HKII 2013-2014

1         

54/TB/ĐHSPKT-ĐBCL

08/05/2014

P. ĐBCL

Thông báo khảo sát CLGD HKII 2013-2014

 

HKI 2015-2016

2         

01/KH-ĐBCL

14/09/2015

P. ĐBCL

Kế hoạch về việc khảo sát CLGD 2015-2016

 

3         

200/TB-ĐHSPKT

06/10/2015

P. ĐBCL

Thông báo vv tổ chức khảo sát ý kiên SV về hoạt động giảng dạy của GV 2015-2016

 

HKII 2015-2016

4         

04/TB-ĐBCL

27/04/2016

P. ĐBCL

Thông báo khảo sát CLGD HKII 2015-2016

 

5         

106/TB-ĐHSPKT

14/06/2016

Trường

Thông báo chuyển đổi thang điểm CLGD HKII 15-16

 

6         

29/TTr-ĐBCL

20/07/2016

P. ĐBCL

Tờ trình cộng điểm rèn luyện cho SV

 

HKI 2016-2017

7         

06/KH-ĐBCL

05/09/2016

P.ĐBCL

Kế hoạch khảo sát chất lượng giảng dạy

 

8         

06/TB-ĐBCL

03/10/2016

P. ĐBCL

Thông báo khảo sát CLGD HKII 2015-2016

 

MỤC LỤC HỒ SƠ KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 9/2015

9         

Thông báo

11/2015

P.ĐT

TB  Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

 

ĐỢT THÁNG 3/2016

10     

Thông báo

8/4/2016

P.ĐT

Thông báo  Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

 

ĐỢT THÁNG 9/2016

11     

Thông báo

28/10/2016

P.ĐT

Thông báo  Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

 

MỤC LỤC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ

NĂM 2015

12     

02  /KH-ĐBCL 

22/10/2014

P.ĐBCL

Kế hoạch khảo sát

 

NĂM 2016

13     

07/TTr-ĐHSPKT-ĐBCL

18/01/2016

Trường ĐHSPKT TPHCM

Tờ trình cộng điểm rèn luyện cho hoạt động khảo sát

 

14     

14/TB-ĐBCL

19/01/2016

P.ĐBCL

Thông báo  khảo sát sinh viên

 

MỤC LỤC HỒ SƠ KHẢO SÁT CBVC VỀ MTLV

15     

227/TB-ĐBCL

03/10/2016

P.ĐBCL

Thông báo  khảo sát CBVC về MTLV

 

 

MỤC LỤC VĂN BẢN – KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

văn bản

Ghi chú

1         

Số 249/ĐHSPKT-ĐBCL

15/5/2015

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Đăng ký kế hoạch kiểm định CLGD cấp cơ sở giáo dục

 

2         

Số 1240/QĐ-ĐHSPKT

12/6/2015

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Quyết định v/v thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách kiểm định chất lượng Trường

 

3         

Số 102/TTKĐ

04/8/2015

TTKĐ - ĐH Quốc Gia TPHCM

Công văn của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc Gia TPHCM thông báo về Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường ĐHSPKT TPHCM

 

4         

Số 59/QĐ-ĐHSPKT

12/01/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách KĐCL Trường

 

5         

Số 61/TB-ĐHSPKT

07/4/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Thông báo về việc nộp báo cáo TĐG CLGD Nhà trường

 

6         

Số 96/TB-ĐHSPKT

09/6/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Thông báo về việc công bố Dự thảo Báo cáo TĐG CLGD trong nội bộ Nhà trường

 

7         

Số 1063/QĐ-ĐHSPKT

21/6/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Quyết định v/v thay đổi thành viên Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách Kiểm định Trường (ThS. Nguyễn Phương Thúy)

 

8         

Số 1064/QĐ-ĐHSPKT

21/6/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Quyết định v/v thay đổi thành viên Hội đồng TĐG (ThS. Nguyễn Bá Trương Đài)

 

9         

Số 05/TB-ĐBCL

01/8/2016

P.ĐBCL

Thông báo về việc bổ sung minh chứng theo kết quả thẩm định báo cáo TĐG

 

10     

Số 217/TB-ĐHSPKT

22/9/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường

 

11     

Số 46/QĐ-TTKĐ

26/9/2016

TTKĐ - ĐH Quốc Gia TPHCM

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại Trường ĐHSPKT TP.HCM

 

12     

Số 228/TB-ĐHSPKT

10/10/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Thông báo triển khai chuẩn bị đánh giá ngoài CLGD Nhà trường

 

13     

Số 235/TB-ĐHSPKT

13/10/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Thông báo v/v các đơn vị lập danh sách các thành phần tham gia phỏng vấn Kiểm định CLGD trường ĐH

 

14     

Số 267/GUQ-ĐHSPKT

08/11/2016

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Giấy ủy quyền của ông Đỗ Văn Dũng cho ông Ngô Văn Thuyên làm việc với Đoàn đánh giá ngoài

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,791

Tổng truy cập:190,766