Tác giả :

TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày tháng

Tên văn bản

I

Văn bản Luật

1

Luật

38/2005/QH11

14/7/2005

Luật Giáo dục 2005

2

Luật

44/2009/QH12

01/7/2010

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2009

3

Luật

08/2012/QH13

18/6/2012

Luật giáo dục đại học

4

Nghị quyết của QH

50/2010/QH12

19/6/2010

NQ Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học

5

Nghị quyết của CP

14/2005/NQ-CP

02/11/2005

Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020

6

Nghị định của Chính phủ

75/2006/NĐ-CP

02/8/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

7

Nghị định của Chính phủ

115/2010/NĐ-CP

24/12/2010

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

8

Nghị định của Chính phủ

31/2011/NĐ-CP

11/5/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

9

Chỉ thị của Thủ tướng

296/CT-TTg

27/02/2010

Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012

10

QĐ của Thủ tưởng

711/QĐ-TTg

13/6/2012

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

11

Nghị quyết

29-NQ/TW

04/11/2013

Nghị quyết “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Tạp chí xây dựng đảng giới thiệu toàn văn nghị quyết

12

QĐ của Thủ tướng

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Quyết định ban hành điều lệ trường đại học

 13
QĐ của Thủ tướng  1982/QĐ-TTG  18/10/2016  Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 

II

Chỉ thị, Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

1

Quyết định

65/2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

2

Quyết định

66/2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

3

Quyết định

67/2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Quyết định

72/2007/QĐ-BGDĐT

30/11/2007

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

5

Chỉ thị

46/2008/CT-BGDĐT

05/8/2008

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

6

Công văn

9098/BGDĐT- KTKĐCLGD

13/10/2009

Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ, TCCN

7

Chỉ thị

7823/CT-BGDĐT

27/10/2009

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDĐH năm học 2009-2010

8

Quyết định

4138/QĐ-BGDĐT

20/9/2010

Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020

9

Nghị quyết của Ban CS Đảng Bộ GD&ĐT

05- NQ/BCSĐ

06/01/2010

Nghị quyết của Ban CS Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

10

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT

06/6/2011

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

11

Chỉ thị

6036/CT-BGDĐT

29/11/2011

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012

12

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT

30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65-66-67/2007/QĐ-BGDĐT

13

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

14

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Ban hành quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

15

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

16

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

17

Công văn

1398/BGDĐT-KTKĐCLGD

05/3/2013

Về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

18

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

19

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT

14/5/2013

Thông tư ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

20

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Công văn về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

21

Công văn

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Công văn về việc hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

22

Công văn

529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Công văn về việc hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

23

Công văn

7324/BGDĐT-NGCBQLGD

08/10/2013

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

24

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ, TCCN

25

Văn bản

hợp nhất

06/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

VBHN Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

26

Văn bản

hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

VBHN ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

27

Văn bản

 hợp nhất

08/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

VBHN Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

28

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/08/2014

Công văn V/v hướng dẫn đánh giá ngoài  đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

29

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

30

Thông tư

01/2015/TT-BGDĐT

15/01/2015

Thông tư ban hành Điều lệ trường cao đẳng

31

Công văn

979/BGDĐT-KTKĐCLGD

03/03/2015

Công văn V/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016

32

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/09/2015

Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

 33  Công văn 766/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
 34  Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
35 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
 36  Công văn 769/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018 Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 38,944

Tổng truy cập:395,082